1997

Badura D., Bojanowicz D., CAD expert system for self-testing VLSI digital circuits, Proc. of the Fourth International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, (August 26-29, 1997), 345-350.

Badura D., Bojanowicz D., Example of practical design of self-testable circuits using CAD tools, Proc. of 4th International Workshop on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems’97, Poznań, Poland, (June 12-14, 1997).

Badura D., Diagnostics, safety, reliability computer systems (in polish), Proc. of Conf. on Freedom of information and its limits, Katowice-Ustroń, (November 26-27, 1997), 179-194.

Badura D., Hławiczka A., Application of condensed circular BIST for EDAC circuits, Proc. of Int. Conf. On Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems?97 ? DDECS?97, Czech Republic, (May 12-16, 1997), 73-79.

Badura D., Hławiczka A., Low cost BIST for EDAC circuits, Proc. of Asian Test Symposium’97, Akita – Japan , (November 17-19, 1997).

Badura D., Model for calculating of effectiveness of the self-test structure, Proc. of 31th Spring Intern. Conference Modeling and Simulation of Systems’97, Hrradec n. Moravici, (April, 28-30 April, 1997), 126-132.

Bakonyi J., Trynda K., Ryzyko w działalności naukowo-badawczej, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice, (1997).

Błaszczyk R., Archiwizery, PC Kurier, (1997), Nr 5, 18-27.

Błaszczyk R., Diagnozowanie i terapia osób z afazją – system informatyczny, Materiały konferencji pt. Techniki Informatyczne w Medycynie, Ustroń-Jaszowiec, (1997).

Błaszczyk R., Ochrona danych w systemach baz danych, Materiały konferencji pt. Wolność informacji i jej granice, Ustroń-Jaszowiec, (27-28 listopada 1997).

Bojanowicz D., CAD advisory system for self-testing VLSI digital circuits, Proc. of XIXth International Workshop on Advanced Simulation of Systems ASIS, Krnov, Czech Republic, (September 16-18, 1997), 309-314.

Bojanowicz D., CAD package for designing of self-testable VLSI circuits, Proc. of XXth National Conf. On Circuit Theory and Electronic Networks, Kołobrzeg, (October 21-24, 1997), 361-366.

Bojanowicz D., CAD tool for simulation of self-testable VLSI circuits, Proc. of 31th Spring Intern. Conference Modeling and Simulation of Systems’97, Hrradec n. Moravici, (April 28-30, 1997), 191-196.

Bojanowicz D., Zintegrowany pakiet CAD projektowania samotestowalnych układów cyfrowych, Informatyka, (1997), Nr 12, 26-29.

Boryczka M., Boryczka U., Generative policies in ant systems, 5-th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing, Aachen, Germany, (September 8-12, 1997), 857-861.

Boryczka M., Boryczka U., Generative politicies in the job-shop scheduling problem, Intelligent Informations Systems VI, Zakopane, (May 9-13, 1997), 296-305.

Boryczka M., Boryczka U., Wpływ reprezentacji problemu na wybór operatorów genetycznych w algorytmach genetycznych, III Krajowa Konferencja nt. Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, (10-12 czerwca 1997), T. 2, 29-35.

Boryczka U., Systemy mrówkowe w problemach optymalizacyjnych, Materiały konferencyjne: Warsztaty mobilnych robotów, (1997), 127-134.

Czapla K., Błaszczyk R., Ochrona danych w systemie baz danych, w: Wolność informacji i jej granice, Stowarzyszenie SILGIS Center, Katowice, (1997), 168-178.

Czech Z.J., Marzec E., Heuristic algorithms for solving the set-partitioning problem, Intelligent Informations Systems VI, Zakopane, (May 9-13, 1997), 258-267.

Czech Z.J., Perfect Hashing, Theoretical Computer Science 182, (1997), 1-143.

Czech Z.J., Practical PRAM simulation on T9000 transputers, 2nd International Conference on Parallel & Applied Mathematics – PPAM?97, Zakopane, Poland, (September 2-5, 1997), 186-194.

Fila I., Techniki modelowania w projektowaniu systemów informatycznych zarządzania, Materiały konferencyjne: Systemy informatyczne zarządzania, Częstochowa, (14 maja 1997), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Zeszyt nr 2, (1997), 15-23.

Fochtman P., Piecha J., Platforma sterowania prezentacją danych multimedialnych, Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM?97, (1997), 195-206.

Froelich W., Lastabhangige Hessungen fur lokale Hochgeschwindigkeitsnetze anf Fast Ethernet-Basis, Mitteilung, FBI-HH-M-273/97, Universitat Hamburg, August, (1997), 1-22.

Gajos M., Bazy francuskiego Urzędu Patentowego. Patentowanie w Europie, Temat Miesiąca, Nr 7/8, (1997), 6.

Gaździk T., Piecha J., Zyguła J., Pedobarograficzna ocena leczenia operacyjnego paluchów koślawych, Kwartalnik Ortopedia, (1997), 50-54.

Gościniak I., A method for increasing of self-testing effectiveness in the circular self-test path based BIST, Proc. of European Test Workshop, Italy, (1997).

Gościniak I., Canonical form of hybrid register, Proc. of Int. Conf. On Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems?97 ? DDECS?97, Czech Republic, (May 12-16, 1997), 86-91.

Gościniak I., Kalarus A., Bałaga R., Uniwersalny program symulatora dla technik BIST, Proc. of XIXth International Workshop on Advanced Simulation of Systems ASIS, Krnov, Czech Republic, (September 16-18, 1997), 331-336.

Jyż G., Informacje o chronionych rozwiązaniach technicznych w świetle ustawodawstwa międzynarodowego oraz ustawodawstw wewnętrznych wybranych krajów Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia), w: Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia prawne. Warszawa – Kraków: Zespół Opiniodawczo-Doradczy Komitetu Badań Naukowych do spraw Krajowej Polityki w zakresie Informacji Naukowej, Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, (1997), 111-122.

Jyż G., Nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego związanych ze sprawami wynalazczości, Temat Miesiąca, (1997), Nr 7/8, 3-5 (cz.1), Nr 9, 3-5 (cz. 2), Nr 10, 3-5 (cz. 3), Nr 11 (cz. 4).

Jyż G., Ochrona wynalazków w Irlandii, Nowator, (1997), Nr 1, 9-10.

Jyż G., Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – Zagadnienia ogólne, Temat Miesiąca, (1997), Nr 2, 3-5.

Kopicera K., Jarząbek-Stępniak A., Zbrojkiewicz J., Model stereotypu chodu dla badań pedobarograficznych w neurologii klinicznej za pomocą systemu PSW, Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM?97, (1997), 93-100.

Kopicera K., Jarząbek-Stępniak A., Zbrojkiewicz J., Zaburzenia chodu u chorych z rwą kulszową i udową rejestrowane systemem PSW, Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM?97, (1997), 101-104.

Kopicera K., Jarząbek-Stępniak A., Zbrojkiewicz J., Zaburzenia chodu u chorych ze spastycznym niedowładem połowicznym rejestrowane systemem PSW, Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM ?97, (1997), 105-108.

Kopicera K., Windows Metafile – standardy i odtwarzanie, PC Kurier, (1997), Nr 15, 101-104.

Kotarski K., Some problems of optimal and Pareto optimal Control for distributed parameter systems, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (1997), 1-93.

Kotarski W., On the Salukwadze optimal control for a parabolic equation, Proc. 15th IMACS Wors Congress, Vol. V, CD-Rom nr 143, (1997), 143-148.

Kotarski W., Quadratic Pareto optimal control problem for a parabolic equation, Proc. European Control Conference ECC?97, (1997), CD-Rom nr 711.

Litewka E., Podpis elektroniczny, Materiały konferencyjne: Wolność informacji i jej granice, Ustroń, (26-27 listopada 1997), Stowarzyszenie SILGIS Center, 218-224.

Litewka E., System analizy tendencji gospodarczych, Materiały konferencji pt. Systemy informatyczne zarządzania, Częstochowa, (14 maja 1997), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, (1997), 103-109.

Magiera E., Systemy ekspertowe w bankowości, Materiały konferencyjne: Systemy informatyczne zarządzania, Częstochowa, (14 maja 1997).

Magiera E., Temporalne zdarzenia i relacje w bazach wiedzy, III Krajowa Konferencja nt. Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, (10-12 czerwca 1997), 29-35.

Marszał-Paszek B., Paszek P., Wakulicz-Deja A., Optymalizacja procesu podejmowania decyzji w medycznych bazach wiedzy, Materiały konferencji pt. Techniki Informatyczne w Medycynie, Ustroń-Jaszowiec, (1997), 279-286.

Marzec E., Wybrane metody automatyzacji procesu zdobywania wiedzy, Materiały konferencji Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM?97, Ustroń, (16-18 października 1997), 271-278.

Paszek P., Wakulicz-Deja A., Diagnose progressive encephalopathy applying the rough set theory, International Journal of Medical Informatics, No. 46, (1997), 119-127.

Paszek P., Wakulicz-Deja A., Optimalization on decision problems on medical knowledge bases, 5-th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing, Aachen, Germany, (September 8-12, 1997), 1607-1610.

Paszek P., Wakulicz-Deja A., Optimalization on decision problems on medical knowledge bases, Intelligent Informations Systems VI, Proceedings of the Workshop, Zakopane, (May 9-13, 1997), 204-210.

Piecha J., Fochtman P., Prażuch J., The conversation shell implementation for cal systems under authorware professional, Proc. Third Int. Conference on Computer Based Learning in Science CBLIS?97, (1997)

Piecha J., Problemy z czasem dostępu do plików danych multimedialnych w sieciach komputerowych, Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM?97, (1997), 27-34.

Piecha J., Sieci rozległe z łączami prywatnymi, Informatyka, (1997), Nr 10, Cz. 1, 18-22.

Piecha J., Sieci rozległe z łączami prywatnymi, Informatyka, (1997), Nr 11, Cz. 2, 10-14.

Piecha J., Teletransmisja danych w sieciach publicznych, Informatyka, (1997), Nr 7-8, 39-46.

Piecha J., Zyguła J., System deskryptorów dla automatycznego wnioskowania o cechach patologicznych w pomiarach pedobarograficznych, Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM?97, (1997), 175-182.

Porwik P., Adamczewski J., The object states classification method in diagnostics experiment, Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Zeszyt 1, (1997), 163-168.

Porwik P., Hybrydowy system klasyfikacji obrazów w stanach dużego ryzyka rozpoznawania, Materiały II Krajowej Konferencji Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM?97, (1997), 141-147.

Porwik P., Jurczyk W., Trojan A., Osadzanie obiektów multimedialnych w bazach danych, Third Inter. Conference on Computer Based Learning in Science, Informatyka, (1997), Nr 11, 33-36.

Porwik P., Some aspect of probabilistic verification of logic functions using spectral method and decision diagrams, Proc. International Conference Systems for Automation of Engineering and Research. SAER’97, (1997), 47-53.

Porwik P., Testability oriented modelling of incompletely Boolean functions, International Workshop, Advanced Simulation of Systems ASIS’97, (1997), 133-138.

Porwik P., Walsh transform and decision diagrams in verification of logic functions, Proceedings National Conference, Circuit Theory and Electronics Circuits KKTOiUE 97, (1997), 139-144.

Respondek A., Metody symulacji układów cyfrowych, problematyka wykrywania uszkodzeń, Proc. of XIXth International Workshop on Advanced Simulation of Systems ASIS, Krnov, Czech Republic, (September 16-18, 1997), 303-308.

Simiński R., Boryczka M., Wakulicz-Deja A., Implementation of probabilistic inference engine – some technical issues, IDEA?97 – Intelligent Design in Engineering Applications, Aachen, Germany, (September 8-12, 1997), 107-111.

Simiński R., Kielan K., SALOMOM – system ekspertowy do diagnostyki zaburzeń afektywnych, Materiały konferencji Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM?97, Ustroń, (16-18 października 1997), 167-174.

Simiński R., Marzec E., Inteligentne systemy informatyczne – przegląd zastosowań medycznych, Materiały X-tej Krajowej Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa, (4-6 grudnia 1997), 543-548.

Simiński R., Methodical and practical aspects of verification and validation of the knowledge bases, Intelligent Informations Systems VI, Zakopane, (May 9-13, 1997), 239-267.

Simiński R., Praktyczne aspekty realizacji systemów ekspertowych w środowisku systemu PC?Shell, Materiały III-ej konferencji pt. Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, (10-12 czerwca 1997), t. II, 43-50.

Simiński R., System hybrydowy jako platforma realizacji medycznego systemu ekspertowego, Materiały konferencji Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM?97, Ustroń, (16-18 października 1997), 157-165.

Simiński R., Sztuczna inteligencja w systemach zarządzania, Informatyczne Systemy Zarządzania, Częstochowa, (14 maja 1997).

Simiński R., Wakulicz-Deja A., Metody programowej realizacji systemów hybrydowych w środowisku systemu PC?Shell, Materiały III-ej konferencji pt. Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, (10-12 czerwca 1997), T. II, 35?42.

Szewc A., Dostosowywanie polskiego prawa własności przemysłowej do zachodnio-europejskich standardów ochrony, Temat Miesiąca, (1997), Nr 1, 3-5.

Szewc A., Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim, Państwo i Prawo, (1997), Z. 10, 23-31.

Szewc A., Kiedy układ ponadzakładowy przestaje wiązać pracodawcę (artykuł dyskusyjny), Radca Prawny, (1997), Nr 3, 38-44.

Szewc A., Koszty uzyskania przychodów w przypadku projektów racjonaliza-torskich i opłat licencyjnych, Nowator, (1997), Nr 8, 21.

Szewc A., Międzynarodowe prawo patentowe. Konwencje międzynarodowe, Nowator, (1997), Nr 6, 6-8; Nr 7, 5-7; Nr 8, 4-6.

Szewc A., Nagroda za udział w realizacji pracowniczego projektu wynalazczego, Nowator, (1997), Nr 2, 24-25.

Szewc A., Nowości w podatku dochodowym od osób prawnych (w aspekcie dochodów z wynalazczości), Nowator, (1997), Nr 1, 24-25; Nr 6, 25-26.

Szewc A., Ochrona trwałości stosunku pracy funkcjonariuszy związków zawodowych, Radca Prawny, (1997), Nr 5, 11-19.

Szewc A., Oddanie projektu wynalazczego w zarząd, Monitor Prawniczy, Nr 5, (1997).

Szewc A., Prywatnoprawne ograniczenia dostępu do informacji, w: Wolność informacji i jej granice, Stowarzyszenie SILGIS Center, Katowice, (1997), 18-25.

Szewc A., Układ o Współpracy Patentowej (PCT), Nowator, (1997), Nr 10, 9-11; Nr 11, 12-14; Nr 12, 12-14.

Szewc A., Wprowadzenie w błąd oznaczenie towarów lub usług, Temat Miesiąca, (1997), Nr 3, 3-6.

Szewc A., Zastaw na prawach w zakresie wynalazczości, Nowator, (1997), Nr 3, 22-23; Nr 4, 18-20.

Szewc A., Leksykon prawa własności intelektualnej, Temat Miesiąca, (1997), Nr 7/8, 7-10.

Szpor G. (współaut.), Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Infotrade, Gdańsk, (1997).

Szpor G. (współaut.), Regulacja prawna systemów informacji przestrzennej – potrzeby i stan aktualny, w: Systemy informacji przestrzennej GIS w praktyce, Centrum Promocji Informatyki, Kraków, (1997), 32-37.

Szpor G., (red.), Wolność informacji i jej granice, Stowarzyszenie SILGIS Center, Katowice, (1997).

Szpor G., Ochrona danych osobowych w ubezpieczeniach społecznych, w: Społecznoekonomiczne uwarunkowania ubezpieczeń społecznych, red. A. Rączaszek, Akademia Ekonomiczna, Katowice, (1997).

Szpor G., Ustawa o ochronie danych osobowych, w: Wolność informacji i jej granice, Stowarzyszenie SILGIS Center, Katowice, (1997), 141-147.

Trynda K., Analiza sfery nauki i edukacji w Polsce, krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej z wykorzystaniem systemu metod ilościowych i informatycznych – autoreferat rozprawy doktorskiej, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej, Wydział Zarządzania, Katowice, (1997).

Trynda K., Badanie sfery nauki i edukacji w ujęciu międzynarodowym, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej, Wydział Zarządzania, w: J. Mika (monografia), Katowice, (1997).

Utracki J., Multimedialne techniki przekazywania informacji, a ich zastosowanie w medycynie, Materiały II Krajowej Konferencji Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM?97, (1997), 287-296.

Zyguła J., Kopicera K., Klocek R., Piecha J., Automatyczne wnioskowanie o patologiach w obrębie stopy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, (1997), 325-330.

Zyguła J., Metoda ekstrachowania wiedzy o cechach patologicznych w obrębie stopy, Materiały II Krajowej Konferencji Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM?97, (1997), 183-192.