1998

Wykaz publikacji książkowych

Czech Z.J., Fabian P., Mikanik W., Wieczorek B., Systemy operacyjne i języki obliczeń równoległych, skrypt Politechniki Śląskiej, (1998), Nr 2121, 1-126.

Piecha J., Mikrokomputery i sieci lokalne, Wydawnictwa UŚ, (1998), 340.

Szpor G. (współaut.), Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Infotrade, Sopot, (1998), 276.

Szpor G., Informacja w zagospodarowaniu przestrzennym, Zagadnienia administracyjno-prawne, Uniwersytet Śląski, Katowice, (1998).

Wykaz artykułów

Badura D., Zapewnienie wiarygodności systemu komputerowego, Materiały Konferencji nt. Ochrona Danych, Ustroń, (3-5 grudnia 1998), 132-136.

Bakonyi J., Metodyka badań statystycznych rynku pracy i polityki edukacyjnej, Materiały konferencyjne: Przetwarzanie i ochrona danych, Ustroń, (2-4 grudnia 1998), 93-105.

Bakonyi J., Wykorzystanie systemu informatycznego do badań porównawczych rynku pracy w Polsce i w grupie krajów wysoko rozwiniętych (rozprawa doktorska), Akademia Ekonomiczna, Wydział Zarządzania, Katowice (1998).

Błaszczyk R., Fila I., Bednarski D., Obiektowe podejście do projektowania baz danych, Materiały konferencyjne: Przetwarzanie i ochrona danych, Ustroń, (2-4 grudnia 1998), 265-284.

Bojanowicz D., A new simulation method of self-testing digital circuits for computer Systems based on INTEL family microprocessors, Proc. of 5th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Łódź, (18-20 czerwca 1998).

Bojanowicz D., A new system for designing of self-testing VLSI digital circuits, Proc. of XXth International Autumn Workshop Advanced Simulation of Systems, Brno, Czech Republic, (September 15-17, 1998).

Bojanowicz D., A simulation method of self-testing digital circuits, Proc. of 32st International Conference Modelling and Simulation of Systems, Svaty Hostyn, Czech Republic, (5-7 maja 1998).

Bojanowicz D., How faults can be simulated in self-testable VLSI digital circuit?, Proc. of 24th EuroMicro International Conference Engineering Systems and Software for the Next Decade, Vasteras, Sweden, (August 25-27, 1998).

Bojanowicz D., How faults can be simulated in self-testable VLSI digital circuit?, Proc. of Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop, Szczyrk, (September 2-4, 1998), 187-192.

Bojanowicz D., How to simulate faults in self-testable VLSI circuits?, Proc. of XXI National Conference Circuit Theory and Electronic Networks, Kiekrz, (October 22-24, 1998).

Boryczka M., Boryczka U., Generative policies in ANT systems for scheduling, 6th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing, EUFIT?98, Niemcy, Aachen, (September 7-10, 1998), 382-386.

Boryczka U., Learning with delayed rewards in ant systems for the job-shop scheduling problem, Wyd. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1424, (1998), 271-274.

Boryczka U., Optimization of the bus-service and the aut colony system, Materiały międzynarodowej konferencji pt. Intelligent Informations Systems VII, Malbork, (June 15-19, 1998), 288-291.

Czech Z.J., Perfect hashing, The Computer Journal 41, (1998), 6.

Czech Z.J., Solving the set-partitioning problem using tabu search, Materiały międzynarodowej konferencji pt. Intelligent Informations Systems VII, Malbork, (June 15-19, 1998), 271-274.

Froelich W., Evolution of agents in the image environment, Pre-Proceedings of PERVS?98 ? Problems of Evolution in Real and Virtual Systems, Kraków, (December 2-4, 1998), I/26 ? I/32.

Gajos M., Kody kreskowe na dokumentach patentowych, Temat Miesiąca, (1998), Nr 9, 6.

Gajos M., Unifikacja opisu patentowego, Nowator, Nr 11, (1998), 15-17.

Gaździk T., Piecha J., Systemy informatyczne w diagnostyce medycznej, Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej pt. Techniki Informatyczne w Medycynie, (1998), 11-17.

Gościniak I., Design for testability using both ACTIVE-CAD and universal binary simulator?; Advanced Simulation of Systems ASIS?98, Krnov, Czech Republic, (1998).

Gościniak I., Digital circuit with BIST elements designing using both ACTIVE-CAD and universal binary simulator, Proc. of DDECS?98, Szczyrk, (September 2-4, 1998), 201.

Janik P., Tomawski L., Zioło J., Analog bardzo dużych indukcyjności w zastosowaniu do pomiarów dielektrycznych w fizyce, Materiały konferencyjne SPETO, Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice, (1998), 223-228.

Janik P., Tomawski L., Zioło J., Apparatus for dielectric relaxations measurements in low frequency range, Materiały konferencyjne: International Conference Dielectric and Related Phenomena – DRP?98, Szczyrk, (1998), 153-155.

Jyż G., Efekty ekonomiczne jako podstawa świadczeń związanych z projektami wynalazczymi, Temat Miesiąca, (1998), Nr 6, 3-5; Nr 7-8, 3-5.

Klimas J., Mazur A., Gaździk T., Piecha J., Komputerowa metoda analizy plantokonturogramów, Materiały Konferencji pt. Mechanika w Medycynie, Rzeszów, (1998), 135-139.

Kopicera K., Wykorzystanie sieci neuronowych w procesie wspomagania diagnozy dla systemu PSW, Materiały konferencyjne III Krajowej Konferencji pt. Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM?98, (1998), SI21-SI29.

Litewka E., Bazy danych w porównaniach gospodarek Polski i krajów Unii Europejskiej, Materiały konferencyjne: Przetwarzanie i ochrona danych, Ustroń, (2-4 grudnia 1998), 122-128.

Marszał-Paszek B., Paszek P., Extract strong relationship between data from decision table, Intelligent Informations Systems VII, Malbork, (June 15-19, 1998), 396-399.

Michalik K., Simiński R., The hybrid architecture of the AI software package sphinx, Colloquia in Artificial Intelligence CAI?98, Łódź, (September 28-30, 1998), 210-219.

Motyl M., Oprogramowanie autorskie – technika cyfrowa dla wspomagania nauczania-CAL, Materiały konferencji pt. Informatyka w Szkole, Lublin, (1998), 183-187.

Piecha J., Gaździk T., Automatyczne wnioskowanie na podstawie konturografii stopy, w: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, T. 3, Poznań, (1998), 117-124.

Piecha J., Globalne sieci komputerowe multimedialnych systemów informacyjnych, Materiały konferencji pt. Przetwarzanie i ochrona danych, Ustroń, (1998), 227-239.

Piecha J., The foot abnormality diagnostics and expertise, 20th International Conference on Information Technology Interfaces ITI?98, Chorwacja, Pula, (June 16-19, 1998), 137-142.

Piecha J., Usługi sieciowe aplikacji medycznych – korzyści i niebezpieczeństwa, Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej pt. Techniki Informatyczne w Medycynie, (1998), SP33 – SP44.

Porwik P., Logic synthesis of incompletely specified Boolean functions by means of genetic algorithm, 20th International Conference on Information Technology Interfaces – ITI?98, Chorwacja, Pula, (June 16-19, 1998), 289-294.

Respondek A., Badura D., The stochastic model of pseudorandom test sequence, Proc. of Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop, Szczyrk, (September 2-4, 1998), 173-178.

Respondek A., The stochastic and simulation wethods of test sequences defining, Proc. of XXth International Autumn Workshop Advanced Simulation of Systems, Brno, Czech Republic, (September 15-17, 1998).

Sapota G., Dyszkiewicz A., Mechaniczny system regulacji obciążenia do wyciągów szyjnych w tworzeniu biocybernetycznego systemu terapii, Materiały III Krajowej Konferencji pt. Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM-98, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice, (1988), 75-81.

Sapota G., Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Zmodyfikowany system interaktywnej regulacji siły obciążenia wyciągu szyjnego z zastosowaniem sterowania rozmytego, Materiały III Krajowej Konferencji pt. Techniki Informatyczne w Medycynie – TIM-98, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice, (1988), 31-38.

Sapota G., Skapczyk A., Wróbel Z., Accomplishment of the neural network on the basis of the 89C51 signal -circuit processor, International Conference Programmable Devices and Systems, Conference proceedings, Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice, (February 24-25, 1998), 281-285.

Sapota G., Wróbel Z., Model dydaktyczny cyfrowego regulatora temperatury typu PID opartego na procesorze jednoukładowym 80C851, Materiały II Krajowego Sympozjum pt. Komputerowe systemy wspomagania prac inżynierskich, Wyd. Politechnika Radomska, Radom, (1998), 479-486.

Sapota G., Wróbel Z., Projekt rozproszonej sieci pomiarowej parametrów środowiska naturalnego na bazie modemów radiowych, Materiały Krajowego Kongresu Metrologii KKM-98, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, T. 3, (1998), 46-51.

Simiński R., Methods and tools for knowledge bases verification and validation, Materiały konferencyjne: Colloquia in Artificial Intelligence CAI?98, Łódź, (September 28-30, 1998), 273-291.

Simiński R., Some practical issues on constructing hybrid decision support systems, 6th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing, EUFIT?98, Niemcy, Aachen, (September 7-10, 1998), 1107-1110.

Simiński R., System CAKE jako narzędzie realizacji medycznego systemu ekspertowego, Materiały konferencyjne III-ej konferencji pt. Techniki Informatyczne w Medycynie ? TIM?98, (15-17 października, 1998), SI39- SI48.

Simiński R., Wakulicz-Deja A., Principles and practice in knowledge bases verification, Intelligent Informations Systems VII, Malbork, (June 15-19, 1998), 203-211.

Skapczyk A., Sapota G., Wróbel Z., Aplikacja sterownika przemysłowego PLC do sterowania obrabiarką, Materiały III Konferancji Naukowo-Technicznej pt. Zastosowania komputerów w elektrotechnice, Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań, (1998), 499-502.

Styblińska M., Rola internetu w informacji medycznej, w: Przetwarzanie i ochrona danych, pod red. G. Szpor, Stowarzyszenie Silgis Center, Katowice, (1998), 145-156.

Szewc A., Akt, który przełomu nie czyni. Ustawa o bibliotekach, Rzeczpospolita, Nr 28, (1998), Prawo co Dnia.

Szewc A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izby Administracyjne, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 lutego 1997 r., III RN 58/96 (dot. dowodu pierwszeństwa zgłoszenia w UP RP;orzeczenia Komisji Odwoławczej przy UP RP), Orzecznictwo Sądów Pracy, Z. 1, (1998)

Szewc A., Informacja jako prawne dobro majątkowe, w: Przetwarzanie i ochrona danych, pod red. G. Szpor, Stowarzyszenie SILGIS Center, Katowice, (1998), 70-77.

Szewc A., Konwencja monachijska. Międzynarodowe prawo patentowe, Nowator, (1998), Nr 1, 11-14; Nr 2, 10-12; Nr 3, 8-10; Nr 4, 8-10.

Szewc A., Koszty uzyskania przychodu (dla twórców projektów wynalazczych), Nowator, (1998), Nr 5, 25-26.

Szewc A., Legalność uchwał organów gminy, Samorząd Terytorialny, (1998), Nr 6.

Szewc A., Leksykon prawa własności intelektualnej, Temat Miesiąca, (1998), Nr 1, 7-8; Nr 2, 7-8; Nr 3, 7-8; Nr 4, 7-8; Nr 5, 7-8; Nr 6; Nr 7-8, 11-12; Nr 9, 7-8; Nr 10, 9-10; Nr 11, 7-8; Nr 12, 9-10.

Szewc A., Uprawnienia samorządowych komisji rewizyjnych, Radca Prawny, (1998), Nr 3, 2-8.

Szewc A., Wynagrodzenia za projekty wynalazcze, Nowator, (1998), Nr 11, 8-10.

Szewc A., Z problematyki praw wyłącznych własności przemysłowej i intelektualnej, Temat Miesiąca, (1998), Cz. 1, Nr 9, 3-5; Cz. 2, Nr 11, 3-5.

Szpor G., Prawnoustrojowe uwarunkowania rozwoju systemów informacji przestrzennej, w: Przetwarzanie i ochrona danych, Stowarzyszenie SILGIS Center, Katowice, (1998), 171-182.

Szpor G., The Polish system of competition law: sources, organs, juridication of the low of information, w: Introduction to competition and state aid law of the European Union, London: Esteria Publication Ltd, (1998), 221-228.

Szpor G., Zadania ponadgminnych organów samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej, w: Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych i polityki społecznej, Wybrane zagadnienia, Red. B.M. Ćwiertniak, Opole, WSZiA, (1998), 397-407.

Tkacz M., Przetwarzanie danych niepełnych, Materiały konferencyjne: Przetwarzanie i ochrona danych, Ustroń, (2-4 grudnia 1998), 319-324.

Trynda K., The decision support system referring to problems of science and education, Colloquia in Artificial Intelligence CAI?98, Łódź, (September 28-30, 1998), 258-271.

Trynda K., Wizualizacja wyników badań nad powiązaniami rynku pracy i polityki edukacyjnej, Materiały konferencyjne: Przetwarzanie i ochrona danych, Ustroń, (2-4 grudnia 1998), 206-221.

Wakulicz-Deja A., Boryczka M., Paszek P., Discretization of continuous attributes on decision system in mitochondrial encephalopathies, Lecture Notes in Artificial Intelligence 1424, (1998), 483-490.

Zyguła J., Piecha J., Zbrojkiewicz J., Ocena zaburzeń równowagi na podstawie danych rejestrowanych w obrębie stopy, Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej pt. Techniki Informatyczne w Medycynie, (1998), BP105 – BP116.