1999

Wykaz publikacji książkowych

Szewc A., Jyż G., Elementy prawa informatycznego, T. 1, Ochrona programów komputerowych i topografii układów scalonych, Wyd. 2 zaktual., UŚ, Katowice, (1999), 1-137.

Szewc A., Wynagrodzenia twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalazczym: projekty wynalazcze, utwory, artystyczne wykonania, fono- i wideogramy, Wydawnictwo Prawnicze „LEX”, Sopot, (1999), 1-458.

Szewc A., Szewc T., Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego, Wydawnicwo Delfin, Warszawa, (1999), 1-317.

Szpor G., Martysz Cz., Nitecki S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wyd. II, Infotrade, Sopot, (1999), 1-276.

Piecha J. (red.), Techniki informatyczne w medycynie, Zakład Elektroniki i Systemów Komputerowych, UŚ, Sosnowiec, (1999), 1-430.

Wykaz artykułów

Badura D., Elementy baz wiedzy w systemach automatycznego projektowania układów i systemów cyfrowych, Materiały Konferencji Naukowej pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (14-16 grudnia 1998), Wyd. Gnome, Katowice, (1999), 94-100.

Badura D., Metoda podwyższenia dyspozycyjności ważnych systemów pomiarowych za pomocą struktur wbudowanej diagnostyki, Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej pt. Techniki informatyczne w medycynie ? TIM?99, Ustroń, (18-20 listopada 1999), 111-118.

Bakonyi J., Trynda K. Zastosowanie SWD w analizach międzynarodowych zagadnień ekonomicznych, Materiały Konferencji Naukowej pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (14-16 grudnia 1998), Wyd. Gnome, Katowice, (1999), 111-118.

Bakonyi J., Magiera E., Systemy informatyczne w zarządzaniu wyższą uczelnią, w: Systemy wspomagania organizacji (praca zbiorowa pod redakcją J. Gołuchowskiego i H. Sroki), Katowice, (1999), 369-372.

Bargielski M., Zobrazowanie nacisku stopy dla systemu PSW z wykorzystaniem skaningowego obrazu stopy, Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej pt. Techniki informatyczne w medycynie ? TIM?99, Ustroń, (18-20 listopada 1999), 105-110.

Bednarski D., Zaborowska I., Projekt implementacji systemu zarządzania obiektową bazą danych, Materiały Konferencji Naukowej pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (14-16 grudnia 1998), Wyd. Gnome, Katowice, (1999), 87-93.

Błaszczyk R., Analiza sprawności metod kryptograficznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Informatyka, Gliwice, (1999), Z. 36, 301-322.

Błaszczyk R., Efektywność stosowania szyfrów, Materiały Konferencji pt Bezpieczeństwo Systemów i Sieci Teleinformatycznych, Katowice, (20-21 maja 1999), Wyd. SOTEL, (1999), 57.

Błaszczyk R., Wybrane problemy kryptografii, Materiały Konferencji Naukowej pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (14-16 grudnia 1998), Wyd. Gnome, Katowice, (1999), 77-86.

Bojanowicz D., Równoległa symulacja uszkodzeń w samotestowalnych układach cyfrowych na Procesorze Pentium, Elektronika, Nr 5, (1999), 22-26.

Boryczka M., Współbieżność w systemach mrówkowych dla problemu czterech listonoszy, Materiały Konferencji Naukowej pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (14-16 grudnia 1998), Wyd. Gnome, Katowice, (1999), 40-46.

Boryczka U., Proces uczenia się agentów mrówek w systemach mrowiskowych, Materiały Konferencji Naukowej pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (14-16 grudnia 1998), Wyd. Gnome, Katowice, (1999), 47-52.

Boryczka U., Bus routing problem and the ant colony system, CIMCA?99 ? Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation, Concurrent Systems Engineering Series, Vol. 56, Edited by M. Mohammadian, IOS Press, Amsterdam, (1999), 11-16.

Boryczka U., Boryczka M., Delayed reinforcement in the ant colony system, 5th International Conference on Soft Computing, Brno, Czech Republic, (June 9-12, 1999), 9-14.

Boryczka U., Comparison between genetic algorithms and ant algorithms, Proc. of the 7th European Congress on Intelligent Techniques & Soft Computing, Aachen, Germany, (September 13-16, 1999), 180-182.

Czech Z.J., Wieczorek W., Grammars in genetic programming, Proc. of the Workshop Intelligent Information Systems VIII, Ustroń, Poland, (June 14-18, 1999), 247-256.

Czech Z.J., Solving the set-partitioning problem using parallel simulated annealing, Proc. of the 3rd International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics – PPAM?99, (September 14-17, 1999), Kazimierz Dolny, Poland, (1999), 256-265.

Czech Z.J., Haszowanie quasi-doskonałe, Materiały Konferencji Naukowej pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (14-16 grudnia 1998), Wyd. Gnome, Katowice, (1999), 76.

Dąbrowski J., Żółtowski B., Próba zastosowania przekształceń liniowo transformowalnych do weryfikacji modelu modalnego w procesie diagnostycznym, IV Szkoła Analizy Modalnej, Szczyrk, (15 grudnia 1999), 223-227.

Dyszkiewicz A., Sapota G., Wróbel Z., Standaryzowana fotometria zdjęć radiologicznych układu kostnego w tworzeniu komputerowych algorytmów densytometrycznych, Materiały IV Konferencji Naukowej pt. Techniki informatyczne w medycynie ? TIM?99, Ustroń, (18-20 listopada 1999), 3-9.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., System wielokanałowej fotoppletyzomografii w diagnostyce zespołu wibracyjnego i niedoczynności tarczycy, Materiały IV Konferencji Naukowej pt. Techniki informatyczne w medycynie ? TIM?99, Ustroń, (18-20 listopada 1999), 89-98.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Sterownik do laseroterapii dermatologicznej i punktowo-stymulacyjnej, Materiały IV Konferencji Naukowej pt. Techniki informatyczne w medycynie ? TIM?99, Ustroń, (18-20 listopada 1999), 127-132.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., System do preparatyki substancji toksycznych, Materiały XI Krajowej Konferencji Naukowej pt. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Wyd. KBN i PAN, Warszawa, (1999), 146-150.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Analiza morfologiczna tęczówki oka w tworzeniu algorytmów diagnostycznych, Materiały XI Krajowej Konferencji Naukowej pt. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Wyd. KBN i PAN, Warszawa, (1999), 647-651.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Mikrokomputerowy przezskórny miernik stężenia substancji chemicznych we krwi, Materiały I Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Komputerowe systemy rozpoznawania ? KOSYR?99, Wyd. Politechnika Wrocławska, (1999), 261-265.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Komputerowa analiza obrazów w diagnostyce histologicznej i patomorfologicznej, Materiały XXXI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów – MKM?99, Wyd. Politechnika Białostocka, (7-10 września 1999), 213-220.

Dyszkiewicz A., Sapota G., Wróbel Z., Zastosowanie komory wypornościowej do diagnostyki obrzęków, Materiały XXXI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów – MKM?99, Wyd. Politechnika Białostocka, (7-10 września 1999), 221-226.

Dyszkiewicz A, Koprowski R., Wróbel Z., Mikrokomputerowy sterownik komory do eksperymentalnej preparatyki laboratoryjnej, I Krajowy Kongres Biotechnologii, Wrocław, (20-25 września 1999), 233.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Skomputeryzowany system nadzoru wzrostu komórek w reaktorach biotechnologicznych, Materiały I Krajowego Kongresu Biotechnologii, Wrocław, (20-25 września 1999), 232.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Mikrokomputerowa kontrola procesu przepływowej sterylizacji powietrza i płynów, Materiały I Krajowego Kongresu Biotechnologii, Wrocław, (20-25 września 1999), 234.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Automatyczny regulator przepływu moczu dla przypadków z nabytą dysfunkcją pęcherza moczowego, Światowy Kongres pt. Zastosowanie Osiągnięć Technologii i Nauki w Medycynie, Wyd. Annales Academiae Lodzensis, Łódź, (7-9 września 1999).

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Skomputeryzowany system wykrywania elementów komórkowych w moczu w połączeniu z cyfrową analizą obrazów preparatów mikroskopowych, Światowy Kongres pt. Zastosowanie Osiągnięć Technologii i Nauki w Medycynie, Wyd. Annales Academiae Lodzensis, Łódź, (7-9 września 1999).

Dyszkiewicz A., Sapota G., Wróbel Z., Interaktywny system komputerowego pomiaru kąta zgięcia i wyprostu w stawie biodrowym, Światowy Kongres pt. Zastosowanie Osiągnięć Technologii i Nauki w Medycynie, Wyd. Annales Academiae Lodzensis, Łódź, (7-9 września 1999).

Froelich W., Wykrywanie charakterystycznych cech obrazu metodą ewolucji populacji wieloagentowej, Materiały Konferencji Naukowej pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (14-16 grudnia, 1998), Wyd. Gnome, Katowice, (1999), 53-60.

Gajos M., Informatyka w informacji patentowej, Biul. Instytutu Metali Nieżelaznych, Nr specj., (1999), 131-143.

Gajos M., Ochrona oznaczeń geograficznych w Polsce i w Unii Europejskiej, w: Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu (Spatial information management in the new millennium), Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Center, Katowice, (1999), 464-468.

Grzesiczak M., Wynalazki wyłączone spod opatentowania (zagadnienia wybrane), Nowator, Nr 10, (1999), 11-14.

Grzesiczak M., Ryguła K., Zawada W., Informatyczne wspomaganie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, w: Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu, Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Center, Katowice, (1999), 458-463.

Janik P., Tomawski L., Zioło J., High inductance value simulator for dielectric measurements in phisics, International Conference on Fundamentals of Electronics and Circuit Theory ? IC-SPETO?99, Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice-Ustroń, (19-22 maja 1999), 287-289.

Jyż G., Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Państwo i Prawo, Z. 9, (1999), 93-96.

Kopicera K., Eksperymenty z siecią neuronową dla diagnozowania patologii stopy, Materiały IV Krajowej Konferencji pt. Techniki informatyczne w medycynie – TIM?99, Ustroń, (1999), I45-54.

Koprowski R., Wróbel Z., Energia i moc bierna w układach z przebiegami niesinusoidalnymi ? badania modelowe, Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Zastosowania komputerów w elektrotechnice, Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań, (1999), 75-78.

Koprowski R., Wróbel Z., Simulation of object of man on the ground of measurements obtained in hydropathy, Proc. of XIX International Autumn Colloquium Workshop ? ASIS?99, Knov, Czech Republik, (1999), 51-56.

Koprowski R., Systemy wirtualne w pomiarach mocy biernej dla obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi, Materiały XXXI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów – MKM?99, Wyd. Politechnika Białostocka, (7-10 września 1999), 303-306.

Koprowski R., Wróbel Z., Ocena błędu związanego z dyskretną strukturą obrazu cyfrowego odwzorowującego geometrię mierzonego obiektu, Materiały konferencyjne II Krajowej Konferencji pt. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Wyd. AGH, Kraków, (25-27 października 1999), 57-62.

Kostorz I., Pawełczyk P., Cechowanie obrazu stopy za pomocą elementów pomiaru statycznego PSW, Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej pt. Techniki informatyczne w medycynie ? TIM?99, Ustroń, (18-20 listopada 1999), 99-104.

Kotarski W., Pyszny J., Wielokryterialna ocena jakości obrazu generowanego przy pomocy IFS, Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej pt. Techniki informatyczne w medycynie ? TIM?99, Ustroń, (18-20 listopada 1999), 119-126.

Marszał-Paszek B., Paszek P., Searching for attributes which ?well? determinate decision in the decision table, Proc. of the Workshop Intelligent Information Systems VIII, Ustroń, Poland, (June 14-18, 1999), 146-148.

Marszał-Paszek B., Paszek P., Projekt systemu wspomagania diagnozy encefalomio-patii mitochondrialnych, Materiały Konferencji Naukowej pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (14-16 grudnia 1998), Wyd. Gnome, Katowice, (1999), 22-29.

Marzec E., Prezentacja notacji matematycznej osobom niewidomym, Materiały konferencji pt. Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, (1999), 187-194.

Męczyńska A., Metoda heurystryczna ? grupowa ocena ekspertów w zastosowaniu do analizy procesów, produktów, Materiały konferencyjne pt. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa, (1999), 275-286.

Męczyńska A., Grupowa ocena ekspertów ? metoda względnej ważności obiektów, Materiały Konferencji Naukowej pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (14-16 grudnia 1998), Wyd. Gnome, Katowice, (1999), 61-69.

Motyl M., Bazy internetowe w systemach kształcenia na odległość, Nauczyciel i Szkoła, Nr 2, Mysłowice, (1999), 20-28.

Piecha J., Kopicera K., Sieć neuronowa dla wspomagania diagnozy patologii narządów ruchu, Materiały Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej KOSYR?99, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, (1999), 225-235.

Piecha J., The Intranet databases and some approach trubles into multimedia files, Computer Based Learning in Science Conference 1999, University of Twente, Enschede, Netherlands, (July 2-6, 1999), sektor G7.

Piecha J., The interactive platform for data selection from multimedia sequence, XIX International Autumn Colloquium Workshop – ASIS?99, Knov, Czech Republic, (September 14-16, 1999), 177-182.

Piecha J., The interactive CAL resources and multimedia databases development, XIX International Autumn Colloquium Workshop – ASIS?99, Knov, Czech Republic, (September 14-16, 1999) 183-188.

Piecha J., Kopicera K., Zyguła J., The neural network charactrictics-selection for orthopaedics diagnosis, XIX International Autumn Colloquium Workshop – ASIS?99, Knov, Czech Republic, (September 14-16, 1999) 113-118.

Piecha J., Gaździk K., System Parotec, An automatic conclusion making system using feet konturography, Maschinen und Market, Vogel Verlag-Medien Gruppe (wersja polskojęzyczna), T3-4, (1999), 78-80.

Piecha J., The design principles of multimedia applications within authoring tools, Materiały konferencji pt. Spatial information management in the new millenium, Kraków, (November 15-17, 1999), 307-313.

Piecha J., Adamiec P., Wykorzystanie sieci neuronowych do wnioskowania decyzyjnego przy ocenie połączeń spawanych, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, Nr 5, Gliwice, (1999), 136-142.

Piecha J., The programmable shell for multimedia applications development, Journal of Applied Computer Science, No. 4, (1999).

Porwik P., Metody widmowe w kompresji obrazów, Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej pt. Techniki informatyczne w medycynie ? TIM?99, Ustroń, (18-20 listopada 1999), 23-32.

Porwik P., Słota D., Własności informatyczne transformaty Walsha, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Z. 3 /4, (1999).

Porwik P., Falkowski B.J., Informatics properties of the Walsh transform, Int. Conference ICICS?99, Singapur, (1999), Conference proc. CD ROM version only.

Porwik P., Falkowski B.J., Evaluation of nonlinearity in boolean functions by an extended Walsh-Hadamard transform, Int. Conference ICICS?99, Singapur, Conference proc. CD ROM version only, (1999).

Sapota G., Wróbel Z., Aplikacja wielokanałowego przetwornika A/C do pomiaru w pracowni elektrotechniki, Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Zastosowania komputerów w elektrotechnice, Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań, (1999), 639-642.

Sapota G., Wróbel Z., Realizacja sieci neuronowych na bazie procesora jednoukładowego 89C51, Materiały Konferencji Naukowej pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (14-16 grudnia 1998), Wyd. Gnome, Katowice, (1999), 101-105.

Simiński R., Wakulicz-Deja A., Dynamic verification of knowledge bases, Proc. of the Workshop Intelligent Information Systems VIII, Ustroń, Poland, (June 14-18, 1999), 327-331.

Simiński R., Wakulicz-Deja A., Errors anomalies in rule knowledge bases, Proc. of the 7th European Congress on Intelligent Techniques & Soft Computing – EUFIT?99, Aachen, Germany, (September 13-16, 1999), 125-126

Simiński R., Weryfikacja baz wiedzy jako element komputerowo wspomaganej inżynierii wiedzy, Materiały Konferencji Naukowej pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (14-16 grudnia 1998), Wyd. Gnome, Katowice, (1999), 30-39.

Styblińska M., Systemy informacji bibliograficznej w kontekście nauczania na odległość, Biul. Instytutu Metali Nieżelaznych, Nr specj., (1999), 119-129.

Szewc A., Leksykon prawa własności intelektualnej, Temat Miesiąca, (1999), Nr 1, 7-8; Nr 2, 7-8; Nr 3, 7-8; Nr 4, 7-8, Nr 5, 5-6.

Szewc A., Obliczanie i przywracanie terminów w prawie wynalazczym, Nowator, Nr 3, (1999), 26-29.

Szewc A., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, Biul. Instytutu Metali Nieżelaznych, (1999), Nr specj., 17-26.

Szewc A., Wynagrodzenia autorskoprawne, Nowator, (1999), Nr 1, 12-14; Nr 2, 20-21.

Szewc A., Prawne aspekty komputerowego wspomagania decyzji w procesach administracji i zarządzania, Materiały Konferencji Naukowej pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (14-16 grudnia 1998), Wyd. Gnome, Katowice, (1999), 106-110.

Szewc A., Źródła i zbiory danych przestrzennych, w: Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu, Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Center, Katowice, (1999), 419-427.

Szewc A., Wynagrodzenia za projekty wynalazcze, Seminarium pt. Wybrane problemy własności przemysłowej i wynalazczości, Katowice, (25 czerwca 1999), WKTiR, (1999), 7.

Szewc A., Obliczanie i przywracanie terminów w prawie wynalazczym, Seminarium pt. Wybrane problemy własności przemysłowej i wynalazczości, Katowice, (25 czerwca 1999), WKTiR, (1999), 4.

Szewc A., Z problematyki ochrony danych osobowych, Radca Prawny, (1999), Nr 4, Nr 5, 15-24.

Szewc A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 maja 1998 r. I PKN 77/98, Orzecznictwo Sądów Polskich, Z. 9, (1999).

Szewc A., Glosa do Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 1999 r. FPS 5/99, Orzecznictwo Sądów Polskich, Z. 10, (1999), 511-516.

Szewc A., Obrót własnością intelektualną, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Własność Intelektualna, Nr 252, Z. 1, (1999), 41-64.

Szewc A., Nadużycie patentu, Rzecznik Patentowy, Z. 3, (1999), 73-88.

Szewc A., Europeizacja prawa patentowego, Nowator, Nr 11-12, (1999), 2-5.

Szpor G., Zasada zrównoważonego rozwoju jako zagadnienie prawne, w: Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu, Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Center, Katowice, (1999), 481-487.

Szpor G., Zmiany podstaw prawnych ochrony zdrowia związane z reformą ustrojową państwa, w: Reforma systemu ochrony zdrowia. Szanse i bariery, pod red. A. Frączkiewicz-Wronka, W. Koczur, Katowice: Akademia Ekonomiczna, (1999), 150-174.

Szpor G., Publicznoprawna ochrona danych osobowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 12, (1999).

Szpor G., Administracyjnoprawne konsekwencje rewizji paradygmatu w zagospodarowaniu przestrzennym, w: Materiały Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego, Kraków, Zakamycze, (1999).

Trynda K., Science and education ? the decision support system, IMCA?99 ? Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation, Concurrent Systems Engineering Series, vol.56, Edited by M. Mohammadian, IOS Press, Amsterdam, (1999), 330-335.

Wieczorek W., Wprowadzenie do programowania genetycznego, część I ? Elementy systemu programowania genetycznego, Informatyka, (1999), Nr 6, 8-13; część II ? Przykłady problemów rozwiązywanych za pomocą programowania genetycznego, Informatyka, (1999), Nr 7-8, 20-25.

Wakulicz-Deja A., Badania naukowe Instytutu Informatyki, Materiały Konferencji Naukowej pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (14-16 grudnia 1998), Wyd. Gnome, Katowice, (1999), 17-21.

Zyguła J., Diagnozowanie patologii stopy z zastosowaniem logiki rozmytej dla definicji progów wnioskowania, Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej pt. Techniki informatyczne w medycynie ? TIM?99, Ustroń, (18-20 listopada 1999), 55-62.