2003

Wykaz publikacji książkowych

Boryczka U., Boryczka M., Multi-cast ant colony system for the bus routing problem, in: Metaheuristics: Computer Decision-Making, Kluwer Academic Publishers B.V., (2003), 91-125.

Dyszkiewicz A, Wróbel Z., Wybrane systemy do analizy obrazów biomedycznych, rozdział w monografii pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, tom 8, Obrazowanie Medyczne, Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, (2003), 815-848.

Jyż G., Prawo do wynagradzania za projekty wynalazcze, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2134, Wydawnictwo UŚ, Katowice, (2003), 267.

Nowakowski A., Wróbel Z. (redaktorzy rozdziału), Wybrane zastosowania termografii w diagnostyce medycznej, rozdział w monografii pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, Tom 8, Obrazowanie Medyczne, Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, (2003), 475-614.

Piecha J., Rejestracja i przetwarzanie danych w telematycznych systemach transportu, praca zbiorowa, Monografia wydawnictwa Politechniki. Śląskiej, Gliwice, (2003), 180.

Szewc A. (red.) Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej, aut. Czapla K., Gajos M., Przybysz H., Szewc A., Więckowska U., Zakamycze, (2003), 323.

Szewc A., Jyż G., Prawo własności przemysłowej (według ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, (2003), 449.

Szewc A., Naruszenie własności przemysłowej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, (2003), 388.

Wróbel Z., Sapota G., Sterowniki programowalne, Laboratorium, Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 9, Seria: Informacja Naukowo – Techniczna, pod red. Szewc A., Katowice, (2003), 198.

Wykaz sprawozdań konferencyjnych

Gajos M., Michalski A., Myga-Piątek U., Styblińska M., International Conference and Exhibition GIS SILESIA 2003, (September 22?26, 2003), Uniwersytet Śląski, Katowice, (2003), 110.

Gajos M., Myga-Piątek U., Geographical Information Systems, Interdisciplinary Aspects, Sosnowiec, Zagreb: Uniwersytet Śląski, Hrvatski Informatički Zbor ? GIS FORUM, Stowarzyszenie SILGIS, (2003), 609 + CD-ROM.

Piecha J. (red.), Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, Zakład Systemów Komputerowych, Katowice, (2003), 195.

Piecha J. (red.), Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 6, Zakład Systemów Komputerowych, Katowice, (2003), 187.

Piecha J. (red.), Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego, Zakład Systemów Komputerowych, Katowice, (2003), 216.

Trynda K. (red.), Statystyka publiczna ? nowe potrzeby i możliwości, UKSW, Uniwersytet Śląski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, wersja CD, (2003).

Wakulicz-Deja A. (red.), Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2003), 261.

Wykaz artykułów

Bargielski M., Doroz R., Projekt aplikacji monitorującej sieci Novell Netware, Zeszyty naukowe pt. Matematyka i Informatyka, WSZiM, Sosnowiec, Nr 1, (2003).

Biały S., Wróbel Z., Modyfikacja metody elementów skończonych do opisu problemu prostego w tomografii impedancyjnej, Materiały XIII Krajowej Konferencji Naukowej pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Gdańsk, (10-13 września 2003), 729-733.

Binkowski M., Wróbel Z., Dyszkiewicz A., Gęstości mineralna tkanki kostnej, a parametry wytrzymałości mechanicznej mierzone z zastosowaniem pomiaru mikro-twardości, Materiały XIII Krajowej Konferencji Naukowej pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Gdańsk, (10-13 września 2003), 352-357.

Binkowski M., Wróbel Z., Dyszkiewicz A., Parametry gęstości i wytrzymałości mechanicznej tkanki kostnej w diagnostyce podatności na złamania, V Sympozjum pt. Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM?2003, Krynica, (12-15 maja 2003), Wyd. AGH, (2003), 211-216.

Binkowski M., Wróbel Z., Dyszkiewicz A., The parameters of density and mechanical strength of bone tissue in diagnosis of osteoporosis, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 6, (2003), 117-125.

Boryczka M., Czech Z., Wieczorek W., Ant colony programming for approximation problems, Genetic and Evolutionary Computation GECCO 2003, Springer-Verlag, (2003), 142-143.

Boryczka M., Problem intronów w programowaniu mrowiskowym, Materiały konferencyjne pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (3-5 grudnia 2002), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2003), 128-143.

Boryczka M., Wieczorek W., Solving approximation problems using ant colony programming, Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2003, (2003), 55-60.

Boryczka U., Process of annealing in ACS, Proceedings of MENDEL 2003, 9-th International Conference on Soft Computing, Brno, Czech Republic, (June 4-6, 2003), (2003), 23-28.

Chandzlik S., Piecha J., The body balance measures for neurological disease estimation and classification, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 6, (2003), 87-105.

Chodacki M., Badura D., Ewolucyjne projektowanie układów BIST w środowisku wielo-populacyjnym w sieciach LAN, Proc. of XXVth International Colloquium, Advanced Simulation of Systems ASIS 2003, Sv. Hostyn Czech Republic, (2003), 327?332.

Chodacki M., Gościniak I., The evolutionary algorithms for the designing BIST structures, 4th International Carpathian Control Conference ICCC 2003, Tatranska Lomnica Slovakia, (2003), 699?702.

Czarnas P., Czech Z.J., Gocyła P., Parallel simulated annealing for bicriterion optimization problems, Proc. of the 5th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics – PPAM’03, Poland, Częstochowa, (September 7-10, 2003), (2003)).

Czech Z., O niektórych kierunkach rozwoju Informatyki, Materiały konferencyjne pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (3-5 grudnia 2002), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2003), 111-113.

Czech Z.J., i in., X Olimpiada Informatyczna 2002/2003, Warszawa, (2003), 79-80.

Doroz R., Bargielski M., Bezpieczeństwo sieci komputerowych, Zeszyty naukowe pt. Matematyka i Informatyka, WSZiM, Sosnowiec, (2003), Nr 1.

Doroz R., Widuch S., Gołuch P., Wróbel K., A method of transportation object similarity searching using edge points with the Highest curvature, Materiały konferencji pt. Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego, (2003), 126-135.

Dyszkiewicz A., Analiza mechanizmów oddziaływania pola magnetycznego na procesy homeostazy organizmu człowieka – pomiary instrumentalne, V Sympozjum pt. Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM?2003, Krynica, (12-15 maja 2003), Wyd. AGH, Kraków, (2003), 231-242.

Dyszkiewicz A., Gaździk T.S., Zastosowanie leków immunomodulacyjnych w leczeniu lędźwiowych konfliktów krążkowo-korzeniowych o dwutorowej symptomatologii, Materiały V Śląskiego Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wisła (18-20 października 2003), Wyd. ŚlAM (Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii) & UŚ (Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych), (2003), 43.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Symulacja rozkładu temperatury pacjenta przy wodnym pobudzaniu organizmu, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, tom 8, Obrazowanie Medyczne, Wyd. Akademicka oficyna wydawnicza EXIT, Warszawa, (2003), 584-591.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Termograficzne monitorowanie leczenia niewydolności tętnic kończyn dolnych z zastosowaniem impulsowego pola magnetycznego, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, tom 8, Obrazowanie Medyczne, Wyd. Akademicka oficyna wydawnicza EXIT, Warszawa, (2003), 568-576.

Dyszkiewicz A., Kucharz E.J., System elektronicznego monitorowania cytozy w moczu pacjentów przewlekle cewnikowanych w prewencji uogólnionych zakażeń, Materiały V Śląskiego Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wisła, (18-20 października 2003), Wyd. ŚlAM (Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii) & UŚ (Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych), 2003, 55.

Dyszkiewicz A., Kucharz E.J., Zastosowanie elektrofonoforezy w leczeniu około stawowych zapaleń stawu barkowego, Materiały V Śląskiego Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wisła, (18-20 października 2003), Wyd. ŚlAM (Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii) & UŚ (Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych), (2003), 42.

Dyszkiewicz A., Kucharz E.J., Zastosowanie jonopresoterapii stawów rąk z użyciem borowiny w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, Materiały V Śląskiego Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wisła, (18-20 października 2003), Wyd. ŚlAM (Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii) & UŚ (Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych), (2003), 44.

Dyszkiewicz A., Sławiec M., Wróbel Z., Binkowski M., Perspektywy zastosowania mikrofal do oceny zmiany struktury tkanki kostnej, Materiały V Śląskiego Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wisła, (18-20 października 2003), Wyd. ŚlAM (Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii) & UŚ (Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych), 2003, 46.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Binkowski M., Gaździk T.S., Rezonansowa stymulacja zrostu kostnego w szczelinie złamania, Materiały V Śląskiego Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wisła, (18-20 października 2003), Wyd. ŚlAM (Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii) & UŚ (Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych), (2003), 50.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Binkowski M., Nowa perspektywa pozyskiwania i rejestracji obrazów tomograficznych z zastosowaniem rozwinięcia formatu bmp w dziedzinie czasu, Materiały V Śląskiego Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wisła, (18-20 października 2003), Wyd. ŚlAM (Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii) & UŚ (Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych), (2003), 47.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Binkowski M., Parametry gęstości i wytrzymałości mechanicznej tkanki kostnej w diagnostyce podatności na złamania, Materiały V Śląskiego Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wisła, (18-20 października 2003), Wyd. ŚlAM (Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii) & UŚ (Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych), (2003), 49.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Collimation of diagnostic bundle of apparatus of x-ray with use of substrate electro-magneto-rheology, 17th International Congress on X-ray Optics and Microanalysis, Chamonix Mont-Blanc, France, (September 22-26, 2003), (2003).

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Gaździk T.S., Perspektywy wdrożenia zintegrowanej procedury elektro-magneto-mechanicznej we wczesnej rehabilitacji pacjentów po urazach oraz udarach niedokrwiennych mózgu i rdzenia kręgowego, Materiały V Śląskiego Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wisła, (18-20 października 2003), Wyd. ŚlAM (Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii) & UŚ (Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych), (2003), 53.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Gaździk T.S., Sapota G., Herich M., Terapeutyczno-diagnostyczny system leczenia niedowładów kończynowych, Materiały V Śląskiego Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wisła, (18-20 października 2003), Wyd. ŚlAM (Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii) & UŚ (Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych), (2003), 52.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Lamża A., Komputerowa analiza czynnościowego obrazu stopy w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu leczenia chorób narządu ruchu, Materiały XIII Krajowej Konferencji Naukowej pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Gdańsk, (10-13 września 2003), 307-313.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Metrologiczna ocena wpływu na organizm pola magnetycznego stosowanego w leczeniu naczyniowych schorzeń kończyn dolnych, Materiały V Śląskiego Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wisła, (18-20 października 2003), Wyd. ŚlAM (Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii) & UŚ (Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych), (2003), 45.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Rumanowski M., System przestrzennej analizy toru oddychania w wybranych przypadkach klinicznych ? The 3-D system of breathing track analysis in selected clinical cases, Fizjortapia Physiotherapy, Vol. 11, No. 1, (2003), 13-20.

Ferdynus D., Badura D., Trela M., Rozpoznawanie procesu leczenia nerczaka z wykorzystaniem sieci neuronowych, XIII Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Gdańska, (2003).

Fila I., O modelach i modelowaniu systemów informatycznych, Materiały konferencyjne pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (3-5 grudnia 2002), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2003), 195-203.

Fila I., The unified modeling language and GIS Design, Geographical Information Systems-Interdisciplinary Aspects, University of Silesia-GIS Forum-SILGIS Association, Sosnowiec-Zagreb, (2003), 137-144.

Froelich W., Agentowo-ewolucyjny model pozyskiwania wiedzy (dla problemu pościgu i uczieczki), Materiały konferencyjne pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (3-5 grudnia 2002), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2003), 114-119.

Froelich W., Kisiel-Dorohinicki M., Nawarecki E., Agentowo-ewolucyjny model pozyskiwania wiedzy w dynamicznych problemach decyzyjnych, Materiały konferencyjne: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków, (26-28 listopada 2003), (2003).

Gajos M., Ochrona własności przemysłowej (aspekty prawne), Materiały szkoleniowe: Metodologia transferu technologii i wprowadzanie jej w życie, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze (24-26 czerwca 2003), (2003).

Gajos M., The legal protection of databases in European Union, (Prawna ochrona baz danych w Unii Europejskiej), w: Geographical Information Systems. Interdisciplinary Aspects, Editors Małgorzata Gajos, Urszula Myga-Piątek, Sosnowiec, Zagreb: Uniwersytet Śląski, Hrvatski Informatički Zbor ? GIS FORUM, Stowarzyszenie SILGIS, (2003), 157-163.

Gajos M., Ustawa Prawo Własności Przemysłowej na tle konwencji międzynarodowych, Wynalazki. Ochrona wzorów użytkowych, Ochrona wzorów przemysłowych, Materiały szkoleniowe – Seminarium dla sędziów i prokuratorów, Training for judges and prosecutors in the area of intellectual and industrial property rights under Phare project PL0004.04, Intellectual and industrial property rights, Poland, Seminarium B nt. Cywilne i Administracyjne Aspekty Ochrony Własności Przemysłowej, Twigger Conferences Ltd., Warszawa, Katowice, (1-3 październik 2003), (2003).

Gościniak I. Chodacki M., Genetic algorithms for the designing feedback shift register, 6th IEEE Inrenational Workshop on Design and Diagnostics of Elektronic Circuts and Systems, Poznań, Poland, (April 14-16, 2003), (2003), 301-302.

Gościniak I. Łagosz Ł. Pełka-Gościniak J., Applying of flash technology in GIS, University of Silesia – GIS Forum ? SILGIS Association, Sosnowiec ? Zagrzeb, (2003), 165?173.

Gościniak I., Łagosz Ł., Interaktywny inerfejs graficzny w internetowych systemach modelowania środowiska naturalnego, Proceedings of XXVth International Autumn Colloguium ASIS 2003, Hostyn, Czech Republic, (2003), 371?376.

Grzesiczak M., Application of GIS in the legal protection of geographical indication in Poland, (Wykorzystanie GIS w dziedzinie prawnej ochrony oznaczeń geograficznych w Polsce), w: Geographical Information Systems, Interdisciplinary Aspects, Editors Małgorzata Gajos, Urszula Myga-Piątek, Sosnowiec, Zagreb: Uniwersytet Śląski, Hrvatski Informatički Zbor ? GIS FORUM, Stowarzyszenie SILGIS, (2003), 175-185.

Herich M., Dyszkiewicz A., System oceny pracy mięśni i nerwów obwodowych człowieka, V Sympozjum pt. Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM?2003, Krynica, (12-15 maja 2003), Wyd. AGH, (2003), 243-250.

Janik P, Dyszkiewicz A., Janik M., Perspektywy komputerowej analizy jakościowej płynów ustrojowych z zastosowaniem spektroskopii dielektrycznej, Materiały XIII Krajowej Konferencji Naukowej pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Gdańsk, (10-13 września 2003), (2003), 703-709.

Janua E., Dyszkiewicz A., Reserves of polish armed forces in the future and today, Annual Seminar- United Kingdom Reserve Forces Association, Cardiff 29 Nov 2003 ? publ. NATO Reviev, (2003).

Jyż G. Wynagrodzenie za projekty wynalazcze w ustawie ? Prawo własności przemysłowej (Wybrane zagadnienia), Państwo i Prawo, (2003), z. 8, 66-75.

Kocjan K., Kotarski W., Fourier analysis in classification of blood cells, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, (2003), 61-66.

Koprowski R., Konik H, Wróbel Z., Diagnostyka i wykrywanie wczesnych stadiów skrzywień kręgosłupa na podstawie obrazów termograficznych, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, tom 8, Obrazowanie Medyczne, Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, (2003), 591-607.

Koprowski R., Wróbel Z., System analizy obrazów termowizyjnych w diagnostyce skuteczności ćwiczeń rozciągających, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, tom 8, Obrazowanie Medyczne, Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, (2003), 576-584.

Koprowski R., Wróbel Z., Wojaczyńska-Stanek K., Model zmodyfikowanego aktywnego konturu w zastosowaniu do zdjęć termowizyjnych obiektów biologicznych, V Sympozjum pt. Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM?2003, Krynica, (12-15 maja 2003), Wyd. AGH, (2003), 223-229.

Koprowski R., Zastosowanie metod generacji funkcji do wyznaczania przebiegu kręgosłupa., Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, tom 8, Obrazowanie Medyczne, Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, (2003), 607-614.

Kotarski W.,Makieła M., Lisowska A., Automatic human face recognition method based on geometrical face features, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, (2003), 47-56.

Krajniewski J., Styblińska M., Selected historical maps of the upper silesia region museum Zagłębie of Będzin, in: International Conference and Exhibition GIS SILESIA 2003, Poland, (September 22?26, 2003), UŚ, 44-47.

Lamża A., Wróbel Z, Jędrusik-Pawłowska M., Matematyczny opis ruchu układu tomograficznego ortopantomografu, Materiały XIII Krajowej Konferencji Naukowej pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Gdańsk, (10-13 września 2003), 800-805.

Lisowska A. Wróbel K., Comparison of different methods of evaluating digital images similarity, Proc. XXV Int. Conference Autumn Advanced Simulation of Systems Colloquium ASIS, (2003), 29-34.

Lubacka A., Graficzna prezentacja i edycja regułowych baz wiedzy, Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe pod red. Zdzisława Bubnickiego i Adama Grzecha, Tom II, Wrocław, 2003, 167-174.

Malasiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Automatyczna procedura wyznaczania konturu obiektów zorientowanych pod tym samym kątem, Materiały 1-szej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Nowe Techniki w Klimatyzacji Warszawa, (maj 2003), Wyd. Politechnika Warszawska, (2003), 71-76.

Marszał-Paszek B., Funkcje przekonań w b – aproksymacji, Materiały konferencyjne: Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (3-5 grudnia 2003), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2003), 178-184.

Marszał-Paszek B., Paszek P., Evidence Theory and VPRS model, Electronic Notes in Theoretical Computer Science, (2003), Vol. 82, No. 4,

Mączka M., Styblińska M., Selected historical maps of the upper silesia region from state record office in Katowice, in: International Conference and Exhibition GIS SILESIA 2003, Poland, (September 22?26, 2003), UŚ, 39-43.

Moshkov M.Ju., Classification of infinite information systems depending on complexity of decision trees and decision rule systems, Fundamenta Informaticae, Vol. 54, No. 4, (2003), 345-368.

Moshkov M.Ju., Compressible infinite information systems, Fundamenta Informaticae, Vol. 55, No. 1, (2003), 51-61.

Nowak A., Proces aktualizacji systemu wspomagania decyzji na podstawie informacji statystycznych uzyskanych w wyniku wnioskowania wstecz ? na przykładzie wieloplatformowego modułu infer v 2.0., Materiały konferencyjne: Statystyka Publiczna ? nowe potrzeby i możliwości, Warszawa, (11-12 maja 2003), wersja CD, (2003), 73-79.

Nowak A., Simiński R., Wybrane zagadnienia implementacji wieloplatformowego modułu wnioskowania wstecz INFER v 2.0 dla systemu z regułową reprezentacją wiedzy ? schemat bazy wiedzy i budowa struktur danych, Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, Wrocław, (11-13 czerwca 2003), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Tom II, (2003), 70-77.

Nowak A., Systemy ekspertowe w Internecie ? projekt wieloplatformowego modułu wnioskowania wstecz dla systemu z regułową reprezentacją wiedzy, Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, Wrocław, (11-13 czerwca 2003), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Tom II, (2003), 62-69.

Nowak A., Wpływ informacji statystycznej na efektywność systemów wspomagania decyzji, Materiały konferencyjne: Statystyka Publiczna ? nowe potrzeby i możliwości, Warszawa, (11-12 maja 2003), wersja CD, (2003), 23-30.

Piecha J., I. Kostorz, P. Pawełczyk, Projektowanie i udostępnianie zasobów węzła internetowego wspomagania szkolenia kierowców, Proc. of Conference TiBRD?03, (2003), 145-153.

Piecha J., Kostorz I., Pawełczyk P., Advanced interfaces for remote users of network multimedia databases, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, (2003), 127-134.

Piecha J., Król R., Development an fast exploration of multimedia files for drivers training via internet, Proc. of Conference TiBRD?03, (2003), 154-163.

Piecha J., Król R., Olszewski A., The multimedia files development in frames of interactive fast explorer, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, (2003), 155-163.

Porwik P., Będkowski K., Żelechowski Ł., Lisowska A., Specialised linux software aiding work of blind persons, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, (2003), 145-154.

Porwik P., The spectral test of the boolean function linearity, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 13, No. 4, (2003), 567-575.

Porwik P., Use of the Boolean function spectral characteristics in functional decomposition, Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Zeszyt 4, Tom 14, (2003), 277-296.

Porwik P., Wróbel K., Pyszny J., Combined spectral-heuristic method of finding the Reed-Muller representation for Boolean functions, Proceedings of the European Conference on Circuit Theory and Design. ECCTD?03, (2003), Vol. II, 313-316.

Sapota G., Wróbel Z., Kołodziejczyk M., A system for remote diagnosis of human gait dynamic parameters, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 6, (2003), 107-110.

Sapota G., Wróbel Z., The wireless transmission system for medical evidences collections, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 6, (2003), 111-116.

Sieniewska B., Ochrona programów komputerowych w sferze publicznej, 2003, wersja CD ROM.

Simiński R., O formalnym uzasadnieniu pewnego intuicyjnego algorytmu, Materiały konferencyjne pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (3-5 grudnia 2002), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2003), 185-194.

Simiński R., O pewnym praktycznym aspekcie weryfikacji regułowych baz wiedzy, Materiały V-tej Konferencji Naukowej: Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, (13-15 czerwca 2003), (2003), 46?53.

Simiński R., Technologie sztucznej inteligencji w systemach zarządzania, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie globalizacji, Szczyrk, (15-16 marca 2003), 350?360.

Simiński R., Wakulicz-Deja A., Decision units as a tool for rule base modeling and verification, Intelligent Information Systems Intelligent: Information Processing and Web Maining, Poland, Zakopane, (June 2-5, 2003), Advances in Soft Computing, Physica?Verlag, Springer Verlag Company, (2003), 553-556.

Simiński R., Wakulicz-Deja A., KbBuilder – system wspomagania tworzenia i weryfikacji regułowych baz wiedzy, Materiały V-tej Konferencji Naukowej: Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, (13?15 czerwca 2003), 22?28.

Styblińska M., Bibliometria jako narzędzie statystyczne, w: Statystyka publiczna. Nowe potrzeby i możliwości, pod red. Katarzyny Tryndy, Materiały konferencyjne pt. Statystyka publiczna – Nowe potrzeby i możliwości, II Majówka Statystyczna (11-12 maja 2003), wersja CD-ROM.

Styblińska M., Jankowski G., Krajniewski J., Mączka M., Catalogue of the selected historical maps of the upper silesia region, (Katalog wybranych map Górnego Śląska), w: Geographical Information Systems, Interdisciplinary Aspects, Editors Małgorzata Gajos, Urszula Myga-Piątek, Sosnowiec, Zagreb: Uniwersytet Śląski, Hrvatski Informatički Zbor ? GIS FORUM, Stowarzyszenie SILGIS, (2003), 513-529.

Styblińska M., Specific aspects of preservation of information in digital ages, (Specyficzne aspekty zabezpieczenia i konserwacji informacji w erze cyfrowej), w: Geographical Information Systems. Interdisciplinary Aspects, Editors Małgorzata Gajos, Urszula Myga-Piątek, Sosnowiec, Zagreb: Uniwersytet Śląski, Hrvatski Informatički Zbor ? GIS FORUM, Stowarzyszenie SILGIS, (2003), 501-512.

Szewc A., Juridical regulation of the access to the environmental information in Poland (in the Light of the Directive 2003/4/EC), Prawna regulacja dostępu do informacji ekologicznej w Polsce (w świetle Dyrektywy 2003/4/EC), w: Geographical Information Systems, Interdisciplinary Aspects. Editors Małgorzata Gajos, Urszula Myga-Piątek, Sosnowiec, Zagreb: Uniwersytet Śląski, Hrvatski Informatički Zbor ? GIS FORUM, Stowarzyszenie SILGIS, (2003), 531-538.

Szewc A., Z problematyki wynagradzania za wynalazki, w: Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, (2003), 191-200.

Szewc A., Postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i zaskarżanie jego orzeczeń, w: Průmyslová práva a prosperita firmy, 4 Seminář s mezinárodní účastí (Řeka 9-11 June 2003), Řeka: Český Svaz Vynálezců a Zlepšovatelů, Klub ČHS Třinecké Železárny, (2003), 52-74.

Tkacz M., Dane niepełne i ich przetwarzanie przy pomocy sztucznych sieci neuronowych, Materiały konferencyjne pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (3-5 grudnia 2002), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2003), 157-161.

Tomawski L., Golicz A., Starczewski R., Chaos in the III order circuit with frequency dependent negative capacitance, European Conference on Circuit Theory and Design 2003, Kraków, (1-4 września 2003), (2003), 53-56.

Trela M., Biały S., Analysis of tumor bone using neural networks, Procedings of XXV-th International Autumn Colloquium, Advanced Simulation of System ASIS?2003, Ostrava, Czech Republik, (September 8-10, 2003), (2003), 125-130.

Trela M., Biały S., Analysis of tumor bone using neural networks, Signal Processing?2003, Workshop Proceedings, IEEE Region 8 ? Europe, Middle East and Africa, Chapter Circuits and System Poland Section, Poznań, (10th October 2003), (2003), 131-134.

Trynda K., Rola Internetu w statystyce publicznej, Statystyka publiczna ? nowe potrzeby i możliwości, pod red. K. Trynda, UKSW – Uniwersytet Śląski – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, wersja CD, (2003), 1-9.

Trynda K., Statistical organizations in the era of globalization, Geographical Information Systems Interdisciplinary Aspects pod red. M. Gajos, U. Myga-Piątek, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, (2003), 561-570.

Trynda K., Technologie informacyjne w krajowych i międzynarodowych instytucjach statystycznych, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, Tom II, WNT, Warszawa, (2003), 575-580.

Wakulicz-Deja A., Istotne problemy systemów wspomagania decyzji, Materiały konferencyjne pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (3-5 grudnia 2002), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2003), 104-110.

Wakulicz?Deja A., Paszek P., Applying rough set theory to multi stage medical diagnosing, Fundamenta Informaticae XX, (2003), 1?22.

Wieczorek W., Utrzymywanie różnorodności populacji w programowaniu genetycznym, Materiały konferencyjne pt. Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (3-5 grudnia 2002), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2003), 120-127.

Więckowska U., Cele i organizacja normalizacji w Polsce w świetle ustawy o normalizacji, Temat Miesiąca, (2003), Nr 1-3, 6-9.

Wojaczyńska-Stanek K., Koprowski R., Termografia kliniczna., Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, tom 8, Obrazowanie Medyczne, Wyd. Akademicka oficyna wydawnicza EXIT, Warszawa, (2003), 485-502.

Wolny G., Połeć P., Wróbel Z., Telematics and telemedicine as the background of the emergency medical treatment, Geographical Information System ? Interdisciplinary Aspects, University of Silesia, GIS Forum Silgis Association, Sosnowiec-Zagrzeb, (2003), 593-601.

Wróbel K. Lisowska A., Usage of the Hough transformation in investigation the similarity between normalized images, Proc. XXV Int. Conference Autumn Advanced Simulation of Systems Colloquium ASIS, (2003), 143-148.

Wróbel K., Porwik P., Doroz R., Searching and identification of transport images by means of the modified Hough transformation, Materiały konferencji pt. Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego, (2003), 126-135.

Wróbel Z., Binkowski M., Dyszkiewicz A., The mineral and mechanical strength of trabecular bone tissue in densitometry test and compressive test, AI Meth 2003 Methods of Artificial Inteligence, Gliwice, (November 5-7, 2003), 345-348.

Wróbel Z., Dyszkiewicz A., Sensor system for electro-magnetic collimator steering for x-ray bundle geometry correction, 17th International Congress on X-ray Optics and Microanalysis, Chamonix Mont-Blanc, France, (September 22-26, 2003).

Wróbel Z., Gruszka D., Lamża A., Dyszkiewicz A., technologie internetowe a medycyna, Zarządzanie i Technologie Informacyjne, Nr 1, (2003), 132-146.

Wróbel Z., Wojaczyńska-Stanek K., Koprowski R., Termografia w medycynie nadzieje a rzeczywistość., V Sympozjum pt. Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM?2003, Krynica, (12-15 maja 2003), Wyd. AGH, (2003), 57-69.

Zbrojkiewicz J.S., Piecha J., The neurological disease recovery monitoring by walk disturbances level analysis, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 6, (2003), 95-102.

Zielosko B., Zastosowanie elementów statystyki w systemach rozpoznawania twarzy – Analiza Głównych Komponentów, Materiały konferencyjne: Statystyka Publiczna ? nowe potrzeby i możliwości, Warszawa, (11-12 maja 2003), wersja CD, (2003), 31-41.