2004

Wykaz publikacji książkowych

Dyszkiewicz A, Wróbel Z., Elektromechaniczne procedury diagnostyki i terapii w rehabilitacji, Rozdział w monografii PAN pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, Tom 8, Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, (2004), 67-112.

Gajos M., Gawlica J. (red.), Podyplomowe Studia: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji, Edycja 2003/2004, Sosnowiec, (2004), CD.

Piecha J., Elementy architetktury komputerów, Wydawnictwa WSB, Dąbrowa Górnicza, (2004), 1-406.

Piecha J., The macro-cellular automata for vehicles traffic streams modeling and management, monograph ?CORIDOR Vc as euro-regional connection on the traffic route Baltic sea-Central Europe-Adriatic sea?, Osijek, Croatia, (2004).

Wojaczyńska-Stanek K., Wróbel Z., Koprowski R., Termografia w medycynie- zastosowania ogólne, Rozdział w monografii pt. Termografia i jej zastosowania, Pomiary Automatyka Kontrola, Warszawa, (2004), 111-124.

Wróbel Z., Koprowski R., Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, (2004), 1-270.


Wykaz sprawozdań konferencyjnych

Piecha J. (red.), Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 7 (praca zbiorowa), Zakład Systemów Komputerowych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2004), 1-235.

Piecha J. (red.), Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 8 (praca zbiorowa), Zakład Systemów Komputerowych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2004), 1-240.

Piecha J. (red.), Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego (praca zbiorowa), Zakład Systemów Komputerowych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice (2004), 1-216.

Piecha J. (red.), Distance Learning Workshop (praca zbiorowa), Zakład Systemów Komputerowych Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, (2004), 1-151.

Wakulicz-Deja A.(red.), Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2004), 1-219.

Wykaz artykułów

Badura D., Ferdynus D., Grupowanie obiektów za pomocą Fuzzy Neural Nets na przykładzie pacjentów chorych na nerczaka zarodkowego, w: Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (7-10 grudnia 2003), Instytut Informatyki UŚ, Katowice, (2004), 146-150.

Badura D., Ferdynus D., Grupowanie obiektów za pomocą Fuzz Neural Nets na przykładzie pacjentów chorych na nerczaka zarodkowego, Proccedings of the XXVI-th International Autumn Colloquium, Advanced Simulation of Systems ASIS, Czech Republic, Hostyn (September 22-24, 2004), 207-211.

Badura D., Genetic programming for design of autonomous BIST structure, Proccedings of the XXVI-th International Autumn Colloquium, Advanced Simulation of Systems ASIS, Czech. Republic, Hostyn, (September 22-24, 2004), 212-216.

Badura D., Programowanie genetyczne w projektowaniu struktur BIST, w: Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (7-10 grudnia 2003), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2004), 124-128.

Bakonyi J., Magiera E., Uniwersytet Śląski wobec problemów informatyzacji, w: Komunikacja w dobie Internetu, Praca zbiorowa pod red. Barbary Kożusznik, I tom serii naukowej Uniwersytetu Śląskiego pt. Zarządzanie i technologie informacyjne, Wydawnictwo UŚ, Katowice, (2004), 136-153.

Bargielski M., Standarisation for distance learning proces quality, Proc. Distance Learning Workshop DLW?04, (2004), 147-151.

Biały S., Trela M., Klasyfikacja kolorów z użyciem sztucznej inteligencji, w: Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (7-10 grudnia 2003), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2004), 159-163.

Biały S., Trela M., Lamża A., Wróbel Z., Image reconstructoin using genetic algorithms, Proccedings of the XXVI-th International Autumn Colloquium, Advanced Simulation of Systems, ASIS?2004, Czech. Republic, Hostyn, (September 22-24, 2004), Acta MOSIS, (2004), No. 98, 273-277.

Biały S., Lamża A., Herich M., Wróbel Z., Rekonstrukcja obrazu z użyciem algorytmów genetycznych w EIT, VI Sympozjum pt. Modelowanie i Pomiary w Medycynie – MPM?2004, Krynica, (9-13 maja 2004), Wyd. AGH, (2004), 211-214.

Binkowski M., Wróbel Z., Dyszkiewicz A., The changes caused by modification of biomechanical properties of a bone, Medical and care compunetics 1, IOS press Amsterdam, Berlin Oxford Tokyo, Washungton, DC, (2004), 12-17.

Binkowski M., Dyszkiewicz A., Wróbel Z., The simulation of reaction of x-ray radiation with an object while densitometry test, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 8, (2004), MM95-MM104.

Binkowski M., Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Influence of bone tissue biomechanical modification on bone mineral density and mechanical parameters, 14th conference of the European Society of Biomechanics ESB (July 5-7, 2004), (2004).

Binkowski M., Wróbel Z., Dyszkiewicz A., Moduł Younga gąbczastej tkanki kostnej mierzony z zastosowaniem pomiaru właściwości mikromechanicznych oraz z zastosowaniem testu na ściskanie, VI Sympozjum pt. Modelowanie i Pomiary w Medycynie – MPM?2004, Krynica, (9-13 maja 2004), Wyd. AGH, (2004), 167-174.

Binkowski M., Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Komputerowa symulacja oddziaływania promieniowania rentgenowskiego z tkanką kostną podczas badania densytometrycznego, Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Kończyce, (6 listopada 2004), Wyd. Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Instytut Informatyki, UŚ, (2004), 75-78.

Błaszczyk R., Weryfikacja eksperymentalna badań bezpieczeństwa wybranych systemów kryptograficznych, w: Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (7-10 grudnia 2003), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2004), 209-219.

Boryczka U., Wielokrotny problem plecakowy a ACS, w: Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (7-10 grudnia 2003), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2004), 103-111.

Boryczka U., Ant search ? A new search algorithm, Intelligent Information Processing and Web Mining, Poland, Zakopane (May 17-20, 2004), Springer-Verlag, (2004), 404-409.

Boryczka U., Ant colony for JSP, – From individual to collective behavior, International Conference on Cellular Automata for Research and Industry, LNCS, Amsterdam, (2004), 296?305.

Boryczka U., Inteligent ants in searching process, Conference EUFIT, Aachen, (June 9-13, 2004), (2004), 6.

Boryczka U., A project of a new ant-based clustering algorithm for biometrical data sets of charophytes, Geographical Information systems in Research and Industry, Zagreb, (2004), 186-191.

Chandzlik S., Piecha J., The interference spectrum extraction of a gait characteristics data record, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 7, (2004), KB ? 23-32.

Chodacki M., Gościniak I., Badura D., Genetic programing for the BIST struktures design, Proceedings 5th International Carpathian Control Conference ICCC 2004, Poland, Zakopane (May 25-28, 2004), 53-58.

Czapla K., Issues in securing databases, Geographical Information Systems in Research & Practice, Zagreb, (2004), 225-228.

Czech Z.J., O dwóch programach badawczych agencji DARPA, w: Systemy wspomagania decyzji, Zakopane,( 7-10 grudnia 2003), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2004), 67-69.

Doroz R., Widuch St., Wróbel K., Compare the methods of shape identification which consist in the comparison of geometric features of objects comparison, Materiały IV Konferencji pt. Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego, Tibrd?04, (2004), 171-180.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Zmienność pletyzmograficznych parametrów mikrokrążenia palców rąk w przebiegu leczenia niedoczynności tarczycy, w: Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (7-10 grudnia 2003), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2004), 151-158.

Dyszkiewicz A., Lamża A., Wróbel Z., Telemetria parametrów mikrobiologicznych w sieciowym systemie informatycznym szpitala, w: Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (7-10 grudnia 2003), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2004), 129-134.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Rumanowski M., Clinical applicationof electromechanical redression of fixed contractions of small joints of hands and wrists, Physiotherapy, (2004), Vol. 12, No. 2, 33-39.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Rumanowski M., Diagnostics of lumbar spine segment using radiological, stato-dynamic motion patterns, Physiotherapy, (2004), Vol. 12, No. 3, 21-28.

Dyszkiewicz A., Kucharz E.J., Rumanowski M., Application of electrophonophoresis in the therapy of periarticular inflammations of the shoulder joint, Physiotherapy, Vol. 12, No. 3, (2004), 67-75.

Dyszkiewicz A., Zielosko B., Wakulicz-Deja A., Wróbel Z., Jednoczesna akwizycja wielopoziomowo sprzężonych parametrów organizmu krokiem do wyższej swoistości wnioskowania diagnostycznego, VI Sympozjum pt. Modelowanie i Pomiary w Medycynie – MPM?2004, Krynica, (9-13 maja 2004), Wyd. AGH, Kraków, (2004), 215-222.

Dyszkiewicz A., Sławiec M, Wróbel Z., Binkowski M., Stanowisko pomiarowe do rezonansowej oceny i stymulacji zrostu w szczelinie złamania kości, VI Sympozjum pt. Modelowanie i Pomiary w Medycynie – MPM?2004, Krynica, (9-13 maja 2004), Wyd. AGH, Kraków, (2004), 259-266.

Dyszkiewicz A., Lamża A., Wróbel Z., Herich M., Biały S., Sławiec M., Telemetryczne monitorowanie ruchu w sprzężeniu z funkcją układu krążenia pacjenta, VI Sympozjum pt. Modelowanie i Pomiary w Medycynie – MPM?2004, Krynica, (9-13 maja 2004), Wyd. AGH, Kraków, (2004), 267-273.

Dyszkiewicz A., Kucharz E. J., Zastosowanie elektrofonoforezy w leczeniu okołostawowych zapaleń stawu barkowego, Materiały konferencyjne pt. Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Kończyce, (6 listopada 2004), Wyd. Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, UŚ, (2004), 30-34.

Dyszkiewicz A., Kucharz E. J., Zastosowanie jonopresoterapii stawów rąk z użyciem leków modyfikujących przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów, Materiały konferencyjne pt. Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Kończyce, (6 listopada 2004), Wyd. Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, UŚ, (2004), 37-42.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Transdermalne systemy terapii zespołów bólowych, Materiały konferencyjne pt. Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Kończyce, (6 listopada 2004), Wyd. Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, UŚ, (2004), 50-58.

Dyszkiewicz A., Burczyk J., Metoda hydriatryczna dr Żniniewicza w świetle współczesnej wiedzy przyrodniczej i klinicznej, Materiały konferencyjne pt. Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Kończyce, (6 listopada 2004), Wyd. Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, UŚ, (2004), 59-62.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Lamża A., Komputerowa analiza czynnościowego obrazu stopy w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu leczenia chorób narządu ruchu, Materiały konferencyjne pt. Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Kończyce, (6 listopada 2004), Wyd. Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, UŚ, (2004), 87-90.

Dyszkiewicz A., Połeć P., Wolny G., System biernej rehabilitacji chorób nerwowo-mięśniowych z zastosowaniem synchronicznej elektro-magneto-stymulacji, Materiały konferencyjne pt. Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Kończyce, (6 listopada 2004), Wyd. Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, UŚ, (2004), 95-98.

Dyszkiewicz A., Zajdel J., Wróbel Z., System całodobowej rejestracji wybranych funkcji organizmu człowieka, Materiały konferencyjne pt. Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Kończyce, (6 listopada 2004), Wyd. Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, UŚ, (2004), 103-106.

Dyszkiewicz A., Wiśniewski M., Wróbel Z., Komputerowy system rejestracji przewodności w punktach węzłowych akupunktury w diagnostyce i leczeniu metodą ryodoraku, Materiały konferencyjne pt. Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Kończyce (6 listopada 2004), Wyd. Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, UŚ, (2004), 111-114.

Dyszkiewicz A., Błazejewski P., Wróbel Z., Kolimacja wiązki diagnostycznej promieniowania X z użyciem podłoża o własnościach elektro-magneto-reologicznych, Materiały konferencyjne pt. Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Kończyce, (6 listopada 2004), Wyd. Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Instytut Informatyki, UŚ, (2004), 115-118.

Dyszkiewicz A., Zięba P., Wróbel Z., Sławiec M., Mikrokomputerowy przezskórny miernik stężenia substancji chemicznych we krwi, Materiały konferencyjne pt. Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Kończyce, (6 listopada 2004), Wyd. Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, UŚ, (2004), 119-122.

Dyszkiewicz A., Kucharz E.J., Zastosowanie jonopresoterapii stawów z użyciem borowiny w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, Reumatologia, (2004), 42, 4, 545-549.

Dyszkiewicz A., Tendera M., Vibration syndrome diagnosis using cooling test verified by computerised photoplethysmography, Acta Bioeng Biomech, (2004), 2, 33-38.

Fila I., Modern trends in comlex system modeling, w: Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (7-10 grudnia 2003), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2004), 198-208.

Froelich W., Koncepcja agentowo-ewolucyjnego modelu pozyskiwania wiedzy, w: Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (7-10 grudnia 2003), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2004), 91-96.

Gajos M., Gawlica J., Wróbel Z., European GIS standards, in: Geographical Information Systems in Research & Practice (ed. Kereković D.), Zagreb, (2004), 192-196.

Gajos M., Personal data usage in spatial information systems, in: GeoInfo Series, Vol. 1, No. 28 a, Vienna University of Technology, Vienna, (2004), 31-36.

Gajos M., Ochrona baz danych w świetle dyrektywy Unii Europejskiej, w: Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, (7-10 grudnia 2003), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2004), 172-176.

Gajos M., ISO Geographic information standards, in: Corridor Vc as Euro-Regional Connection on the Traffic Route Baltic Sea ? Central Europe ? Adriatic Sea, Osijek, (2004), 289-298.

Gajos M., Spatial data and databases ? aspects of legal protection, Technical University of Ostrav, Ostrava, (2004), CD.

Gościniak I., A New approach to linear connectiones building BIST strukture based on CSTP structure, 19th IEEE International Symposiumon Defect and Fault Tolerance in VLSI SYSTEM, France, Cannes, (October 10-13, 2004), 256-263.