2006

Wykaz publikacji książkowych

Boryczka M., Programowanie mrowiskowe w procesie aproksymacji funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 1-164.

Boryczka U., Finding groups in data: cluster analysis with ants, Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Computer Society Press, 2528, Washington, (2006), 404-409.

Boryczka U., Comparative study; ACO and EC for TSP, KAEiOG 2006 – Evolutionary Computing and Global Optimization, Ed. J. Arabas, Oficyna Wyd. 3, Pol. Warszawskiej, Warszawa, (2006), 69-77.

Boryczka U., The influence of trail representation in ACO for good results in MKP, Advances in Computer Science and Technology (ACST 2006), IASTED Conference, IOS Press, Puerto Vallarta, Meksyk, 6, (2006).

Boryczka U., Algorytmy optymalizacji mrowiskowej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 1-236.

Gajos M. (Ed.), Kereković D., Spread the knowledge project, (2006), http://www.wiinom.us.edu.pl/index.php?page=page&id_menu=189.

Gajos M. (red.), Ochrona informacji niejawnych i biznesowych, Materiały II Kongresu, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Katowice, Uniwersytet Śląski, (2006), 1-268.

Gajos M., Przybylska J. (Red.), Podyplomowe Studia: Ochrona Informacji Niejawnych oraz Administracja Bezpieczeństwa Informacji, Edycja 2005/2006, (CD-ROM), Sosnowiec, (2006).

Koprowski R., Tokarczyk R., Detekcja źrenic oczu, podrozdział w monografii pt. Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Wyd. AGH, Kraków, (2006).

Koprowski R., Tokarczyk R., Lokalizacja położenie poszczególnych narządów na podstawie wcześniej wykrytych markerów, rozdział w monografii pt. Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Wyd. AGH, Kraków, (2006).

Koprowski R., Tokarczyk R., Własności wybranych sieci neuronowych, podrozdział w monografii pt. Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Wyd. AGH, Kraków, (2006).

Koprowski R., Tokarczyk R., Detekcja markerów, podrozdział w monografii pt. Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Wyd. AGH, Kraków, (2006).

Porwik P., Wróbel K., The line-section set extraction as a new approach into images classification, in: Transactions on Transport Systems Telematics, Gliwice, (2006), 79-87.

Szewc A. (red.), Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej, Aut. Czapla K. i in., Urząd Patentowy RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa; Zakamycze, Kraków, (2006), http://www.pi.gov.pl//upload/dokumenty/leks_i_slow/leksykon.html.

Szewc A., Szewc T., Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, Wolters Kluwer, (2006), 1-389.

Szewc A., Zioło K., Grzesiczak M., Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, (2006), 1-286, http://www.polpanel.strefa.pl/Umowy_jako_prawne_narzedzie_transferu_innowacji.pdf.

Szewc T., Samorząd terytorialny w konwencjach Rady Europy i w prawie europejskim, Wyższa Szkoła Administracji i Ekonomii w Bytomiu, (2006), 1-167.

Wróbel Z. (red.), Technologie informacyjne w medycynie, seria wydawnicza Uniwersytetu Śląskiego pt. Zarządzanie i technologie informacyjne, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice, (2006), 1-242.

Wróbel Z., Komputerowe metody analizy i przetwarzania obrazów podstawą automatycznej diagnostyki medycznej, rozdział w monografii pt. Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Wyd. AGH, Kraków, (2006).

Wykaz sprawozdań konferencyjnych

Piecha J. (red.), Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 10 (praca zbiorowa), Zakład Systemów Komputerowych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 1-205.

Piecha J. (red.), Research reports on e-content and distribution platforms technologies, (praca zbiorowa), Zakład Systemów Komputerowych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 1-153.

Wakulicz-Deja A. (red.), Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 1-356.

Wykaz artykułów opublikowanych

Bachliński S., Modelowanie kompetencji językowej w procesie rozpoznawania mowy, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 196-201.

Badura D., Kodowanie DNA w projektowaniu ewolucyjnym, Proceedings of XXVIII th International Autumn Colloquium ASIS 2006 Advanced Simulation of Systems (Vranov near Brno, September 12-14, 2006), Czech Republic, 247-252.

Badura D., Kodowanie projektów logicznych i elektronicznych w projektowaniu ewolucyjnym, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 202-212.

Bakonyi J., Metody sztucznej inteligencji w ocenie kapitału intelektualnego, w: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R. Knosali, Oficyna wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, (2006), 55-59.

Bakonyi J., Trynda K., Strony WWW jako narzędzie marketingu, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, pod red. A. Chodyński, (2006), nr 1, 91-97.

Biały S., Wróbel Z., Adaptacyjne pobudzanie obiektu w tomografii impedancyjnej, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 286-293.

Binkowski M., Dyszkiewicz A., Wróbel Z., The analysis of densitometry image of bone tissue based on computer simulation of X-ray radiation propagation through plate model, Computers in Biology and Medicine, (2006).

Binkowski M., Król Z., Wróbel Z., Zeilhofer H.F., Recent advances of the simulation of X-ray radiation propagation through bone tissue, Proceedings of 5th World Congress of Biomechanics 2006, (Monachium, September 2006).

Boryczka U., Mrówcze kolonie w optymalizacji globalnej, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 174-181.

Chandzlik Sł., The method of neuron weight vector initial values selection in kohonen network, Journal of Medical Informatics & Technologies, (2006), Vol. 10, 189-197.

Chodacki M., Badura D., The stochastic model pseudorandom testing of digital sequential circuits, Proceedings of XXVIII th International Autumn Colloquium ASIS 2006 Advanced Simulation of Systems (Vranov near Brno, September 12-14, 2006), Czech Republic, 148-151.

Czech Z.J., Trudne i łatwe zadania trasowania pojazdów, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 138-149.

Czech Z.J., Wieczorek, B., Solving bicriterion optimization problems by parallel simulated annealing, Proc. of the 14th Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network-based Processing (PDP 2006), (February 15-17, 2006), Montbeliard-Sochaux, France, 7-14.

Czech Z.J., Speeding up sequential annealing by parallelization, Proc. of the International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering, PARELEC 2006, (September 13-17, 2006), Bialystok, Poland (IEEE Conference Publishing Services), 349-354.

Czech Z.J., Co-operation of processes in parallel simulated annealing, Proc. of the 18th IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing and Systems, (November 13-15, 2006), Dallas, Texas, USA, 401-406.

Doroz R., Widuch St., Estimation of signature similarity by means of IPAN99 algorithm, Proc. Inter. Autumn Colloquium ASIS 2006 Advanced Simulation of Systems, (2006), 85-90.

Dyszkiewicz A., Tendera M., Vibration syndrome diagnosis using cooling test verified by computerised photopletysmography, Physiological Measurement, London, (2006), 27, 353-369 (IF ? 1,066).

Dyszkiewicz A., Janik P., Janik M., Preliminary dielectric studies of knee swelling fluid in the cases of arthritis, which is hard to diagnose, Physiological Measurement, London, (2006), 27, 1345-1359 (IF ? 1,066).

Dyszkiewicz A., Zajdel J., Wróbel Z., System całodobowej rejestracji wybranych funkcji organizmu człowieka, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 213-223.

Dyszkiewicz A., Badura D., Ferdynus D., Binkowski M., Wróbel Z., Żyrnicki W., Borkowska-Bornecka J., Fotodensytometryczno-strukturalna analiza radiogramów kości w odniesieniu do zawartości minerałów we włosach i paznokciach, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 234-244.

Dyszkiewicz A., Chachurski D., Wróbel Z., Elektroniczny czujnik cytozy oraz regulator przepływu moczu, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 224-233.

Dyszkiewicz A., Opara J., Gaździk S., Monitorowanie leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem niesterydowego leku przeciwzapalnego i żelu na bazie naturalnego komponentu olejkowo-eterycznego, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, (2006), 2(6), 210-218.

Dyszkiewicz A., Burczyk J., Pozaustrojowa modyfikacja struktury błękitu metylenowego oraz chlorowodorku levamisolu w sterowanym polu elektrycznym i ultradźwiękowym głowicy do elektrofonoforezy, Pomiary Automatyka Kontrola, (2006), 5, 103-110.

Dyszkiewicz A., Przegląd środków farmakologicznych stosowanych do jonoforezy, cz. 1, Rehabilitacja Praktyczna, Katowice, (2006), 1, 40-42.

Dyszkiewicz A., Przegląd środków farmakologicznych stosowanych do jonoforezy, cz. 2, Rehabilitacja Praktyczna, Katowice, (2006), 2, 37-40.

Dyszkiewicz A., Metody posturometryczne w badaniu wad postawy u dzieci, Rehabilitacja Praktyczna, Katowice, (2006), 4, 12-14.

Dyszkiewicz A., Opara J., Znaczenie posturometrii i stabilografii w rehabilitacji i zapobieganiu upadkom u osób po udarze mózgu, Zeszyty metodyczno-naukowe pt. Nowoczesna rehabilitacja po udarze mózgu, AWF, Katowice, (2006), 127-140.

Jędrusik-Pawłowska M., Drugacz J., Dyszkiewicz A., Lamża A., Malara P., Ocena wpływu ruchu głowy pacjenta podczas ekspozycji rentgenowskiej na zniekształcenia obrazu pantomograficznego, Czasopismo Stomatologiczne, (2006), tom LIX, nr 5, 329-336.

Jędrusik-Pawłowska M., Drugacz J., Lamża A., Wróbel Z., Ocena poprawności leczenia złamań żuchwy na podstawie komputerowej analizy zdjęć pantomograficznych, Czasopismo Stomatologiczne, (2006), tom LIX, nr 8.

Fila I., Modyfikacje list inwersyjnych dla dużych zbiorów dokumentów, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 316-324.

Froelich W., Leniwe uczenie agenta w dynamicznie zmieniającym się środowisku, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 188-195.

Froelich W., Zastosowanie uczenia maszynowego w systemach wspomagania decyzji inwestycyjnych, Materiały konferencji pt. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, Zakopane, (2006).

Froelich W., Kisiel-Dorohinicki M., Nawarecki E., Agent-based evolutionary model for knowledge acquisition in dynamical environments, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, (2006), Vol. 3993, 839-846.

Froelich W., Lazy learning of agent in dynamic environment, Advances in Soft Computing 5, Springer-Verlag, (2006), Pages, 429-435.

Gajos M., 10th GIS conferences longer co-operation, In: GIS Applications and Development, Ed. D. Kereković, Zagreb, (2006), 291-301.

Gajos M., Aspects of geoinformation education in Poland, Proceedings of INTERGEO EAST Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment (Belgrade, February 22-24, 2006), 12 (CD-ROM).

Gajos M., Aspects of intellectual property protection in forestry, In: International Scientific Conference in occasion of 60 year of operation of Institute of Forestry: Sustainable use of forest ecosystems, The challenge of the 21st century (Donji Milanovac, November 8-10, 2006), The book of abstracts, 96.

Gajos M., Geoinformacja w katalogach bibliotek akademickich, Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics), Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa, (2006), t. IV, z. 3., 95-102.

Gajos M., Geoinformacja w katalogach przedmiotowych, w: Opracowanie przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk ścisłych: matematyczno-przyrodniczych i technicznych, Język haseł przedmiotowych KABA: teoria, praktyka, przyszłość (Kazimierz Dolny, 20-22 września 2006 r.). Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja „Elektronicznej Biblioteki”, EBIB Materiały konferencyjne nr 15), http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/kaba/gajos.php [recenzowane].

Gajos M., Internet as a source of information about Vc Corridor, In: 3rd International Symposium: Corridor Vc as Euro-Regional Connection on the Traffic Route Baltic Sea ? Central Europe ? Adriatic Sea, Osijek: J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, (2006), 1.

Gajos M., Internet as a source of information about Vc Corridor, In: 3rd International Scientific Symposium: Corridor Vc as Euro-Regional Connection on the Traffic Route Baltic Sea ? Central Europe ? Adriatic Sea, Osijek: J. J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, (2006), 291-297.

Gocyła P., Wielokryterialne algorytmy ewolucyjne w Pythonie w środowisku PISA, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 182-187.

Gościniak I., BIST structure for ASIC circuits, Proceedings of International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation – CIMCA (Vienna, Austria, November 20-28, 2006), IEEE-Pres, 840-845.

Gościniak I., Multi-valued function chains in evolutionary algorithm, Proceedings of International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation – CIMCA (Vienna, Austria, November 20-28, 2006), IEEE, 41-46.

Gościniak I., Genetic modyfication, artificial individual, vaccine end serum ? genetic engineering in evolutionaty systems, Evolutionary Computation and Global Optimization 2006, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, (2006), 147-154.

Górny A., Zgłębianie danych zawartych w logach, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 329-337.

Janik P., Rzoska S.J., Drozd-Rzoska A., Zioło J., Janik P., Maślanka S., Czupryński K., Pretransitional behavior in the isotropic phase of a nematic liquid crystal with the transverse permanent dipole moment, J. Chem. Phys. 124, (2006), 144907.

Koprowski R., Wróbel Z., Zaawansowane metody analizy nachylenia mikrotubul, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 276-285.

Koprowski R., Wróbel Z., Kucypera K., Modelowanie 3D wzrostu i podziału komórek meresystemu pedu korzenia, V Sympozjum Naukowe pt. Techniki przetwarzania obrazu TPO-2006, Wyd. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, (2006).

Koprowski R., Tokarczyk R., Lokalizacja położenie poszczególnych narządów na podstawie wcześniej wykrytych markerów, w: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Wyd. AGH, Kraków, (2006).

Koprowski R., Tokarczyk R., Detekcja markerów, w: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Wyd. AGH, Kraków, (2006).

Koprowski R., Tokarczyk R., Detekcja źrenic oczu, w: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Wyd. AGH, Kraków, (2006).

Koprowski R., Tokarczyk R., Własności wybranych sieci neuronowych, w: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Wyd. AGH, Kraków, (2006).

Koprowski R., Tokarczyk R., Wróbel Z., Zastosowanie metod analizy obrazów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. Opracowania cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS, (Stare Jabłonki k/Ostródy, 12-14 października 2006 r.), Wyd. Politechnika, (2006).

Koprowski R., Wróbel Z., Własności wybranych typów sieci neuronowych wykorzystywanych do detekcji położenia oczu pacjenta, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. Opracowania cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS, (Stare Jabłonki k/Ostródy, 12-14 października 2006 r.), Wyd. Politechnika Warszawska, (2006).

Koprowski R., Wróbel Z., Analiza zmienności kata nachylenia mikrotubul, V Sympozjum Naukowe Techniki przetwarzania obrazu TPO-2006, (Serock, 16-18 listopada 2006 r.), Wyd. Politechnika Warszawska, (2006), 58-59.

Koprowski R., Wróbel Z., Kucypera K., Modelowanie 3D wzrostu i podziału komórek merystemu pędu korzenia, V Sympozjum Naukowe pt. Techniki przetwarzania obrazu TPO-2006, (Serock, 16-18 listopada 2006 r.), Wyd. Politechnika Warszawska, (2006), 57.

Kotarski W., Lisowska A., Fraktalny rendering krzywych i powierzchni, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 294-300.

Kotarski W., El-Saify H.A., Optimality of the Boundary control for n x n parabolic lag system, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 319, (2006), No. 1, 61-73.

Kotarski W., Lisowska A., Fractal rendering of 3D shapes, Proceedings of IECON ’06 Conference, Paris, France, (2006), 3391-3396.

Kotarski W., Lisowska A., Fractal volumes, Maplesoft, (2006), http://www.maplesoft.com/applications/app_center_view.aspx?AID=2025.

Kotarski W., Lisowska A., Fractal teapot from Utah, Maplesoft, (2006), http://www.maplesoft.com/applications/app_center_view.aspx?AID=1956.

Kotarski W., Lisowska A., Fractal rendering of 3D patches, Maplesoft, (2006), http://www.maplesoft.com/applications/app_center_view.aspx?AID=1955.

Król Z., Binkowski M., Wróbel Z., Zeilhofer H.F., Visualization and analysis of the distribution of X-ray radiation intensity during the propagation through biological structures, Proceedings of 5th World Congress of Biomechanics 2006 (Monachium, Niemcy, September 2006).

Król R., Bernaś M., Piecha J., The mams controlling via interactivity measures, Research Reports on e-Content and Distribution Platforms Technologies, (2006), 45-52.

Lamża A., Wróbel Z., Wykrywanie krawędzi w metodzie adaptacyjnej segmentacji obrazów, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 268-2755.

Lamża A., Wróbel Z., The clusterization process in an adaptative method of image segmentation, Journal of Medical Informatics & Technologies, (2006), Vol. 10, 75-82.

Marszał?Paszek B., Wzorce a reguły asocjacyjne, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 105-111.

Marszał-Paszek B., Paszek P., Minimal templates problem, Intelligent Information Processing and Web Mining, Springer-Verlag, Advances in Soft Computing, (2006), 397-402.

Moshkov M.Ju., Piliszczuk M., Zielosko B., Lower bounds on minimal weight of partial reducts and partial decision rules, in Proceedings of the First International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology (Chongqing, China, 2006), Lecture Notes in Artificial Intelligence 4062, Springer-Verlag, (2006), 290-296.

Moshkov M.Ju., Skowron A., Suraj Z., On testing membership to maximal consistent extensions of information systems, in Proceedings of the International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing (Kobe, Japan, November 2006), Lecture Notes in Artificial Intelligence 4259, Springer-Verlag, (2006), 85-90.

Moshkov M.Ju., Piliszczuk M., Zielosko B., Lower bound on minimal weight of partial cover based on information about greedy algorithm work, in Proceedings of 11th International Conference Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems (Paris, France, 2006).

Moshkov M.Ju., Piliszczuk M., Zielosko B., On greedy algorithm with weights for construction of partial covers, Intelligent Information Processing and Web Mining, Springer-Verlag, Advances in Soft Computing, (2006), 391-396.

Moshkov M.Ju., On cardinality of reducts for the most part of binary decision tables, in Proceedings of the Second Indian International Conference on Artificial Intelligence (Pune, India, December 20-22, 2005).

Moshkov M. Ju., On cardinality of reducts for the most part of k-valued decision tables, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 102-104.

Nowak A., Kryteria stopu algorytmu grupowania reguł w hierarchicznych bazach wiedzy, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 120-126.

Nowak A., Wakulicz-Deja A., Bachliński S., Optimization of speech recognition by clustering of phones, Fundamenta Informaticae 72, IOS Press, (2006), 283-293.

Nowak A., Simiński R., Wakulicz-Deja A., Towards modular representation of knowledge base, Intelligent Information Processing and Web Mining, Springer-Verlag, Advances in Soft Computing, (2006), 421-428.

Nowak A., Wakulicz-Deja A., The inference processes on clustered rules, Intelligent Information Processing and Web Mining, Springer-Verlag, Advances in Soft Computing, (2006), 403-411.

Opara J., Dyszkiewicz A., Szczegielniak J., Wróbel Z., Połeć P., Wolny G., Computer – controlled continuous passive motion improves function in flexed wrist in post ? stroke spasticity, 6th Mediterraneam Congress of PRM (Portugal, October 18-21, 2006), OPO59.

Para T., Bernaś M., Pawełczyk P., The use-lms distribution platform with its controlling functions, Research Reports on e-Content and Distribution Platforms Technologies, (2006),140-147.

Pawełczyk P., Piecha J., Bernaś M., The content protection services development for distance learning networks, Research Reports on e-Content and Distribution Platforms Technologies, (2006), 69-75.

Piecha J., Pawełczyk P., Para T., Bernaś M., Podkówka P., The users? interactions evaluation and application management unit, Research Reports on e-Content and Distribution Platforms Technologies, (2006), 84-91.

Piecha J., The distribution and content platforms coordination for applications management, Research Reports on e-Content and Distribution Platforms Technologies, (2006), 132-139.

Piecha J., Bernaś M., Para T., The interactive pattern units for computers architecture virtual laboratory, Research Reports on e-Content and Distribution Platforms Technologies, (2006), 53-68.

Porwik P., Wróbel K., Zaczkowski P., Some practical remarks about binary decision diagram size reduction, IEICE International Journal Electronics Express, Japan, (2006), Vol. 3, No 3, 51-57.

Porwik P., Efficient algorithm of affine form searching for weakly specified Booloean function, Fundamenta Informaticae, (2006).

Porwik P., Stanković R.S., Dedicated spectral method of Boolean function decomposition, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, (2006), Vol. 16, No. 1, 271-278.

Porwik P., Para T., Smacki Ł., Żuławiński Sz., Combined off-line type signatures recognition method, Journal of Medical Informatics and Technologies, (2006), Vol. 10, 81-90.

Porwik P., Fast fingerprints recognition method based on reference point location, Proc. of the IEEE Workshop on Signal Processing, Poznań, Poland, (invited paper), (2006), 13-22.

Porwik P., The e-laboratory of electronics blended learning approaches, (short note), Research Reports on e-Content and Distribution Platforms Technologies, (2006), 112-113.

Porwik P., Isolated word descriptors as control parameters of the computer applications, Journal of Medical Informatics & Technologies, (2006), Vol. 10, 35-46.

Porwik P., User voice identification in computer applications, Journal of Medical Informatics & Technologies MIT?2006, 2006, 205-211.

Sacewicz A., Ekspansja kwerendy ? zastosowanie sieci termów, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 325-328.

Sapota G., Wróbel Z., Wykorzystanie drzew decyzyjnych w rozpoznawaniu dysfunkcji narządu ruchu, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 261-267.

Sieniewska B., Finansowania innowacji, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 343-349.

Simiński R., Modelowanie procesów wnioskowania z wykorzystaniem sieci Petriego, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 127-137.

Simiński R., Extending decision units conception using Petri nets, Intelligent Information Processing and Web Mining, Springer-Verlag, Advances in Soft Computing, (2006), 413-420.

Styblińska M., GIS paradigms ? some aspects, In: GIS Applications and Development, Ed. D. Kereković, Zagreb, (2006), 151-159.

Styblińska M., Long term of preservation of digital assets – some aspects, The 1st International Multiconference on Computer Science and Technology, PTI, (2006), (CD-ROM).

Styblińska M., New paradigms concerning to pan-european Corridors with some aspects of the Corridor Vc, In: 3rd International Scientific Symposium: Corridor Vc as Euro-Regional Connection on the Traffic Route Baltic Sea ? Central Europe ? Adriatic Sea, Osijek: J. J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, (2006), 542-557.

Styblińska M., New paradigms concerning to the Corridor Vc, In: 3rd International Scientific Symposium: Corridor Vc as Euro-Regional Connection on the Traffic Route Baltic Sea ? Central Europe ? Adriatic Sea, Osijek: J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, (2006), 1.

Styblińska M., The GIS Ethics – the code of ethics for GIS practitioners, in: Spread of The Knowledge (online) Annual 2006, No 03, http://www.wiinom.us.edu.pl/SK/Art3_06.pdf.

Szewc A., Klauzule umów licencyjnych, standardy zabezpieczenia stron, Zasady ustalania opłat z punktu widzenia licencjodawcy i licencjobiorcy, w: Licencjonowany transfer technologii, Urząd Patentowy RP, SITP Chem., Oddział Płock, Płock, (2006), 9-22.

Szewc A., Urząd wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w okresie zaborów, Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Z. 2, (2006), 24-38.

Szewc A., Uwagi o ustroju jednostek pomocniczych gminy, Administracja, Teoria-Dydaktyka-Praktyka (4), (2006), nr 3, 37-52.

Szewc A., Własność intelektualna w działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), W: Małe przedsiębiorstwa – bariery rozwoju i perspektywy ich przezwyciężenia, Red. nauk. Maciej Miszewski, Bytom, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, (2006), 79-91.

Szewc A., Kilka uwag o komputerowym wspomaganiu decyzji, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 350-356.

Szewc T., Konstytucyjność skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowo-administracyjnym, Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Z. 2, (2006), 90-105.

Szewc T., Problem kwalifikacji aktów prawa miejscowego, Przegląd Sejmowy, (2006), nr 3, 47-57.

Szewc T., Projektowany status samorządu regionalnego w prawie międzynarodowym, Samorząd Terytorialny, (2006), nr 7-8, 18-26.

Szewc T., Udostępnianie danych osobowych na wniosek, Monitor Prawniczy, (2006), nr 22, 1229-1236.

Tkacz M., Problemy bioinformatyki, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 167-173.

Tkacz M., Artifcial neural networks resistance to incomplete data, Intelligent Information Processing and Web Mining, Springer-Verlag, Advances in Soft Computing, (2006), 437-446.

Tomawski L., Górnicki M., A parallel resonant circuit with constant quality factoir vs. frequency, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, (2006), 52, z. 3, 299-307.

Tomawski L., Kukuła Z., Resonant Frequency Division, Electronics World, (July 2006), 26-32.

Trynda K., Testowanie wyszukiwarek internetowych, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 309-315.

Trynda K., Architektura i wyszukiwanie informacji statystycznych w Internecie, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, Opole, (2006), 576-586.

Trynda K., Zarządzanie informacją udostępnianą w Internecie. Systemy informacyjne urzędów statystycznych, w: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody, pod red. A. Lewandowskiego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, (2006), 256-270.

Wakulicz-Deja A., Aktualne problemy systemów wspomagania decyzji, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 92-101.

Wakulicz-Deja A., Ilczuk G., Selection of important attributes for medical diagnosis systems, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, (2006).

Wieczorek W., Algorytm zachłanny dla problemu dostawy, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 150-154.

Więckowska U., Przybysz H., Bibliography of GIS, in: GIS Applications and Development, Ed. D. Kereković, Zagreb, (2006), 304-335.

Zielosko B., Algorytm zachłanny dla generowania częściowych reguł decyzyjnych, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 112-119.

Zioło K., Bariery transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2006), 338-342.

Zbrojkiewicz J., Piecha J., Gait characteristic feature extraction for neurological diseases diagnostics, Journal of Medical Informatics & Technologies, 2006, Vol. 10, 173-188.

Zyguła J, Piecha J., Zięba T., Automatic conclusions making on neurological diseases by means of distributed data acquisition, Journal of Medical Informatics & Technologies, (2006), Vol. 10, 163-172.

Zyguła J., The Virtual 8-Bits Processing Unit For Machine Codes Analysis, Research Reports on e-Content and Distribution Platforms Technologies, (2006), 76-83.

Zielosko B., Dyszkiewicz A., Wakulicz-Deja A., Intelligent medical systems placed on internet technologies platform, International Workshop MSRAS 2004, Poland, Płock, (June 7-9, 2004), (2004), 171-173.