2007

Wykaz publikacji książkowych

Ciecierski M., Gajos M. (red.), Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Materiały III Kongresu. Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2007), 204.

Czech Z.J., Deorowicz S., Fabian P., Algorytmy i struktury danych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, (2007), 1-231.

Gajos M. (red.), Aut. M.T. Koczkowski, M.P., Ryszkowski, J. Wiluś, Bezpieczeństwo zasobów materialnych i informacyjnych firmy, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Katowice, (2007), 191.
Porwik P. (red.), Journal of Medical Informatics & Technologies, Zakład Systemów Komputerowych, Katowice, Vol. 11, (2007), 1-340.

Szewc A., Historia administracji publicznej. Tom I Administracja państw antycznych, Wyższa Szkoła Administracji i Ekonomii, Bytom, (2007), 125.

Szewc A., Racjonalizacja w zakładzie pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, (2007), 152, Seria Innowacje, http://www.pi.gov.pl/default.aspx?docId=582&mId1=333.

Szewc T., Ochrona informacji niejawnych: komentarz, Stan prawny: 1 grudnia 2006 r., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, (2007), XVI, 342.

Szewc T., Publicznoprawna ochrona informacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, (2007), 228.

Wakulicz-Deja A. (red.), Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom I 1-206, tom II 1-276.

Wróbel Z., Biały S., Gruszka D., Kula R., Lamża A., Wawrzała P., Technologia informacyjna, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice, (2007), 292.

Wróbel Z., Koprowski R., Automatyczne metody analizy orientacji mikrotubul, Wyd. Uniwersytet Śląski, (2007), 127.

Wykaz artykułów

Adamczyk R., Czech Z.J., Zastosowanie gramatyk grafowych w programowaniu genetycznym, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 43-54.

Bachliński S., Zastosowanie algorytmów aglomeracyjnych w rozpoznawaniu mowy ciągłej, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 207-215.

Badura D., Evolutionary Hardware ? projektowanie skalowalne, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 149-155.

Badura D., Ferdynus D., Using Artificial Immune and Case-Based Reasoning Methods in Classification of Treatment Effectiveness, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 11, (2007), 221-226.

Badura D., Efektywność algorytmów ewolucyjnych ? ewolucyjne przeszukiwanie, Proc of ASIS2007: Advanced Simulation of Systems, Svaty Hostyn, Czech Republic, (2007), 153-158.

Bakonyi J., Pomiar kapitału intelektualnego, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 250-255.

Binkowski M., Verdonschot N., Wróbel Z., Komputerowa symulacja propagacji promieniowania rentgenowskiego przez model przestrzennej dystrybucji gęstości tkanki kostnej, Materiały XV Konferencji pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, KBIB, PAN, Wyd. Pol. Wrocławska, (2007), 37.

Binkowski M., Tanck E., Barnik M., Verdonschot N., John A., Wróbel Z., Model przestrzennej dystrybucji gęstości tkanki kostnej jako podstawa definicji parametrów materiałowych stosowanych w symulacji komputerowej z wykorzystaniem metody elementów skończonych, Materiały XV Konferencji pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, KBIB, PAN, Wyd. Pol. Wrocławska, (2007), 38.

Błaszczyk R., Problem rozproszenia obiektowych baz danych, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 234-242.

Błaszczyk R., Rozproszone obiektowe bazy danych, Bazy danych Nowe technologie, Praca zbiorowa pod red. S. Kozielskiego, WKŁ, Warszawa, (2007), 201-211.

Boryczka U., Ants and multiple knapsack problems, IEEE Proceedings of 6th International Conference Computer Information Systems and Industrial Management Applications, IEEE Computer Society No P2894, (2007), 149-154.

Boryczka M., Programowanie Mrowiskowe z listą kandydacką, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 55-71.

Cierpisz S., Kostorz I., Identyfikacja procesu wzbogacania węgla w osadzarce, Mechanizacja i automatyzacja Górnictwa, 11(442)/2007, 29-35.

Debudaj-Grabysz A., Czech Z.J., Theoretical and practical issues of parallel simulated annealing, Proc. of the 7th Intern. Conf. on Parallel Processing and Applied Mathematics – PPAM’07, Gdańsk, Poland, (September 9-12, 2007).

Delimata P., Moshkov M.Ju., Skowron A., Suraj Z., Two families of classification algorithms, Lecture Notes in Computer Science 4482, Springer-Verlag, (2007), 297-304.

Doroz R., Widuch S., Signature characteristic points determination by means of the IPAN99 algorithm, Journal of Medical Informatics & Technology, (2007), Vol. 11, 105-114.

Dyszkiewicz A., Posturometria w diagnostyce dzieci z wadami postawy, cz. II., Rehabilitacja Praktyczna, (2007), 1, 16-18.

Dyszkiewicz A., Jonopresoterapia, Rehabilitacja Praktyczna, (2007), 2, 16-24.

Dyszkiewicz A., Sonoterapia i jej modyfikacje ? wybrane zagadnienia, cz. I., Rehabilitacja Praktyczna, (2007), 3, 53-58.

Dyszkiewicz A., Sonoterapia i jej modyfikacje ? wybrane zagadnienia, cz. II., Rehabilitacja Praktyczna, (2007), 4, 37-40.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Chachulski D., Zajdel J., Polec P., The computer analysis of photographs termovision and RTG pictures in correlation with scoliosis diagnostic, Journal of Medical Informatics & Technologies, (2007), 11, 299-309.

Dyszkiewicz A., Pawlus B., Połeć P., Wolny G., Zajdel J., Chachulski D., Orlicki R., Modelowanie funkcji żuchwy i szczęki, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 179-185.

Dyszkiewicz A., Połeć P., Wolny G., Chachulski D., Zajdel J., Kaszuba M., Kępiński P., Wyznaczniki symetrii ciała w ocenie rezultatów leczenia bólu z zastosowaniem elektrofonoforezy, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 186-197.

Dyszkiewicz A., Finger cooling test and psychometric analysis in thyroid auxiliary diagnostics, Acta Bioeng. Biomech., (2007), Vol 9, 2, 61-68.

Fila I., Eksperymenty z listami inwersyjnymi dla dużych zbioró dokumentów, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II 227-233.

Froelich W., Algorytm selekcji decyzji w warunkach niepewności, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 198-204.

Froelich W., Kisiel-Dorohinicki M., Nawarecki E., Learning of Trust while Reacting and Planning, Proceeding of the International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering, Springer-Verlag, Advances in Systems, Computing Sciences and Software Engineering, (2007), 491-497.

Froelich W., Wakulicz-Deja A., Learning Fuzzy Cognitive Maps from the Web for the Stock Market Decision Support System, Springer-Verlag, Advances in Soft Computing 43, (2007), 106-111.

Gajos M., Geoiformacja w Internecie, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 256-262.

Gajos M., Spatial information in Internet, In: Richness and Diversity of GIS, Davorin Kerekovič (ed.), Zagreb, (2007), 161-165.

Gościniak I., A Way of BIST Structure Optimization, WORLDCOMP’07 – The 2007 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, & Applied Computing, Las Vegas, (2007), 206-212.

Gościniak I., Tool for Simulation and Optimization BIST Structures, EUROCON 2007 – The International Conference on Computer as a tool, IEEE Computer Society, (2007), 2256-2262.

Grzesiczak M., Koszty związane ze zgłoszeniem wynalazku i wzoru użytkowego poza granicami Polski w trybie krajowym, Zesz. Nauk. Politechniki Opolskiej, Własność Intelektualna, Nr 316/06, (2007), z. 6, 41-51.

Ilczuk G., Wakulicz-Deja A., Data preparation for data mining in Medical Data Sets, Lecture Notes in Computer Science 4374, Springer-Verlag, (2007), 83-93.

Ilczuk G., Wakulicz-Deja A., Selection of Important Attributes for Medical Diagnosis Systems, Lecture Notes in Computer Science 4400, Springer-Verlag, (2007), 70-84.

Ilczuk G., Wakulicz-Deja A., Visualization of Rough Set Decision Rules for Medical Diagnosis Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence 4482, Springer-Verlag, (2007), 371-378.

Ilczuk G., Wakulicz-Deja A., Rough sets as a basis of digital tool for estimating in electrocardiology ? Project Rose, Journal of Cardiovascular Electrophysiology Supplement, (2007).

Ilczuk G., Wakulicz-Deja A., Advanced visualization techniques in decision support systems for patients with atrial fibrillation, Journal of Cardiovascular Electrophysiology Supplement, (2007).

Janik J., Janik M., Tomawski L., Zioło J., Paluch M., Simple RC network model for simulating dielectric response with two relaxation loss peaks, J. Non-Cryst. Solids, (2007), 353, 3932.

Koprowski R., Tokarczyk R., Huppert M., Wróbel Z., Mierzwa W., Automatyczna detekcja i pomiar punktów pomiarowych systemu do trójwymiarowego pozycjonowania ciała, rozdział w: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Wyd. AGH, Kraków, (2007), 42-90.

Koprowski R., Tokarczyk R., Wróbel Z., Identyfikacja punktów reprezentujących wybrane elementy narządów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta, rozdział w: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Wyd. AGH, Kraków, (2007), 91-105.

Koprowski R., Wróbel Z., Odnajdywanie punktów charakterystycznych przy wyznaczaniu stereokorespondencji w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 166-170.

Koprowski R., Wróbel Z., Determining the contour of cylindrical biological objects using the directional field, Springer-Verlag, Advances in Soft Computing, (2007), 11-18.

Koprowski R., Wróbel Z., Znajdywanie odpowiedniości obrazów stereowizyjnych wad postawy, Materiały XV Konferencji pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, KBIB, PAN, Wyd. Pol. Wrocławska, (2007), 149.

Koprowski R., Wróbel Z., Metody pozyskiwania cech geometrycznych na obrazie w zastosowaniu do wyznaczania stereokorespondencji obrazów, Materiały XV Konferencji pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, KBIB, PAN, Wyd. Pol. Wrocławska, (2007), 150.

Koprowski R., Wróbel Z., Pole kierunku w zastosowaniu do wyznaczania charakterystycznych obszarów tęczówki oka, Materiały XV Konferencji pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, KBIB, PAN, Wyd. Pol. Wrocławska, (2007), 151.

Koprowski R., Wróbel Z., Wybrane zastosowania termografii w diagnostyce medycznej, AI-METH 2007 Symposium, Workshop „Image Analysis and Pattern Recognition, (2007), 29-36.

Kostorz I., Wpływ modelu wzbogacania grawitacyjnego na parametry ilościowo-jakościowe jego produktów, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, (2007), 91-96.

Kotarski W., Lisowska A., Sierpinski Gasket with Control Points, (2007), http://www.maplesoft.com/applications/app_center_view.aspx?AID=2194.

Kotarski W., El-Saify H.A., Shehata M.A., Time optimal control of parabolic lag systems with infinite number of variables, J.Egypt Math. Soc., Vol. 15 (1), (2007), 21-34.

Kotarski W., Lisowska A., Fractal Solid Bodies, Computer Methods and Systems, Proceeding of the International Conference Computer Methods and Systems, AGH Kraków, (2007), 323-328.

Kotarski W., Lisowska A., Domider R., Superfractals in Graphical Object Modeling, Proceeding of the International Conference Computer Methods and Systems, AGH Kraków, (2007), 329-334.

Kotarski W., Lisowska A., Domider R., Macierze podziałów w modelowaniu fraktalnym kształtu 3D, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 156-165.

Kotarski W., Bahaa G.M., Optimality conditions for infinite order hyperbolic control problem with non-standard functional and time delay, Journal of Information & Optimization Sciences, Vol. 28, No. 6, (2007), 315-334.

Kotarski W., Bahaa G.M., Optimality conditions for n x n infinite-order parabolic coupled systems with control constraints and general performance index, IMA Journal of Mathematical Control and Information, Advance Access, doi:10.1093/imamci/dnm003), (2007).

Lamża A., Wróbel Z., Adaptacyjna miara odległości kolorów w przestrzeni barw HSL., Materiały XV Konferencji pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 181, KBIB, PAN, Wyd. Pol. Wrocławska, (2007).

Lamża A., Wróbel Z., The adaptation of the threshold in region-merging method of image segmentation, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 11, (2007), 205-212.

Lisiecka K., Zioło K., Bariery transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw i sposoby ich przezwyciężania, rozdział w: Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym. Pod red. Elżbiety Skrzypek, Wydawnictwo Zakładu Ekonomiki Jakości i Zarządzana Wiedzą, Lublin, (2007), 115-125.

Lisiecka K., Zioło K., Przesłanki zarządzania badaniami naukowymi prowadzonymi przez uczelnie, rozdział w: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, Red. S. Doroszewicz, A. Kobylińska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, (2007), 506-514.

Lisowska A., Second Order Wedgelets in Image Coding, Proceedings of EUROCON 2007 Conference, IEEE, 244, (2007).

Marszał?Paszek B., Paszek P., Minimal Templates and Knowledge Discovery, In: Kryszkiewicz M. et al. (eds.) RSEISP 2007, Springer-Verlag, LNAI, (2007), Vol. 4585, 411?416.

Marszał?Paszek B., Paszek P., Pozyskiwanie minimalnych wzorców z tablic decyzyjnych, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 112-116.

Moshkov M. Ju., Skowron A., Suraj Z., On maximal consistent extensions of information systems, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 199-206.

Moshkov M.Ju., On the class of restricted linear information systems, Discrete Mathematics, Vol. 307, No. 22, (2007), 2837? 2844.

Moshkov M.Ju., On algorithms for construction of all irreducible partial covers, Information Processing Letters, Vol. 103, No. 2, (2007), 66-70.

Moshkov M.Ju., Skowron A., Suraj Z., On minimal rule sets for almost all binary information systems, Fundamenta Informaticae, Vol. 80, No. 1-3, (2007), 247-258.

Moshkov M.Ju., Piliszczuk M., Zielosko B., On partial covers, reducts and decision rules with weights, Lecture Notes in Computer Science 4374, Springer-Verlag, (2007), 211-246.

Moshkov M.Ju., Piliszczuk M., Zielosko B., On construction of partial reducts and irreducible partial decision rules, Fundamenta Informaticae, Vol. 75, No. 1-4, (2007), 357-374.

Moshkov M.Ju., Skowron A., Suraj Z., On covering attribute sets by reducts, Lecture Notes in Computer Science 4585, Springer-Verlag, (2007), 175-180.

Moshkov M.Ju., Piliszczuk M., Zielosko B., Universal attribute reduction problem, Lecture Notes in Computer Science 4585, Springer-Verlag, (2007), 417-426.

Moshkov M.Ju., Piliszczuk M., Graphical representation of information on the set of reducts, Lecture Notes in Computer Science 4481, Springer-Verlag, (2007), 372-378.

Moshkov M.Ju., The depth of decision trees for binary problems, Vestnik Moskovskogo Universiteta, Matematika, Mekhanika, Vol. 62, No. 3, 2007, 25-29 (in Russian); English translation: Moscow University Mathematics Bulletin, Vol. 62, No. 3, (2007), 108-111.

Moshkov M.Ju., Gradient algorithm with weights for conditional test construction, in Proceedings of the Ninth International Workshop Discrete Mathematics and its Applications (Moscow, Russia, 2007), Faculty of Mathematics and Mechanics, Moscow State University, Moscow, (2007), 110-113 (in Russian).

Nowak A., Koncepcja wnioskowania w hierarchicznej bazie wiedzy, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 117-122.

Para T., Porwik P., Wróbel K., On-line signature recognition method based on linear regression, Journal of Medical Informatics & Technology, (2007), Vol. 11, 97-104.

Paszek, P., Wakulicz-Deja, A., Applying Rough Set Theory to Medical Diagnosing, In: Kryszkiewicz M. et al. (eds.) RSEISP 2007, Springer, LNAI, (2007), Vol. 4585, 427?435.

Piecha J., Web-training resources construction principles and their interactive links with content distribution platforms, Springer-Verlag, Advances in Soft Computing, (2007), 292-297.

Piecha J., Gait motor disturbances In neurological diseases diagnosis, Springer-Verlag, Advances in Soft Computing, Vol. 45, (2007), 653-662.

Piecha J., Zyguła J., The neurological disease classification by means of its single descriptors coverage finding, Journal of Medical Informatics & Technology, (2007), Vol. 11, 311-320.

Piliszczuk M., Zielosko B., Algorytm zachłanny dla generowania częściowych reduktów i częściowych reguł decyzyjnych, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 130-137.

Porwik P., Efficient Algorithm of affine form searching for weakly specified Boolean function, Fundamenta Informaticae, Vol. 77, No. 3, (2007), 277-291.

Porwik P., Więcław Ł., Fingerprint reference point detection using neighbourhood influence method, Springer-Verlag, Advances in Soft Computing, Vol. 45, (2007), 786-793.

Porwik P., The compact three stages method of the signature recognition, Proc. of the 6th IEEE Int. Conf. Computer Systems and Industrial Menagement Applications, CISIM?07, (2007), 282-287.

Porwik P., Combined fingerprints recognition method basing on image filtering, minutiae analysis and reference point location, Miesięcznik Elektronika, Wydanie Specjalne, SIGMA-NOT, Warszawa, (2007), No. 4, 31-39.

Porwik P., Wróbel K., Spectral modification of the LFSR sequence for test patterns generation improvement, Proc. of the 14th IEEE Int. Conf. MIXDES 2007, IEEE Catalog Number 07EX1721, (2007), 539-544.

Porwik P., Para T., Some handwritten signature parameters in biometric recognition process, Proc. of the 29th Int. Conf. on Information Technology Interfaces 2007, Dubrovnik, Croatia, (2007), 185-190.

Sapota G., Wróbel Z., Akcelerometryczny system pomiaru przyspieszeń podczas podnoszenia sztangi, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 171-178.

Sieniewska B., Unia Europejska wobec naruszeń praw autorskich, Zesz. Nauk. Politechniki Opolskiej, Własność Intelektualna, Nr 316/06, (2007), z. 6, 75-81.

Simiński R., Koncepcja wykorzystania sieci Petriego w projekcie kbBuilder 2.0, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 123-129.

Simiński R., Graph Based Knowledge Representations for Decision Support Systems, Springer-Verlag Company, Lecture Notes in Artificial Intelligence 4585, (2007), 436-444.

Szewc A., Kilka uwag o wzajemnym stosunku państwa i samorządu terytorialnego, rozdział w: X-lecie zeszyt okolicznościowy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom, (2007), 23-31.

Szewc A., Wybrane zagadnienia informatyzacji podmiotów publicznych, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 272-276.

Szewc A., Co wynika z orzeczenia TK w sprawie sporu o mandaty, Wspólnota, (2007), nr 15, 44-45.

Szewc A., Czy termin z art. 53 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wiąże organy nadzoru? Samorząd Terytorialny, (2007), nr 3, 57-61.

Szewc A., Kiedy wygasa mandat – głos w dyskusji, Wspólnota, 2007, nr 13, 42-43.

Szewc A., Licencje na korzystanie z cudzej własności przemysłowej, W: 6 seminář s mezinárodní účastí. Průmyslová Práva a Prosperita firmy, Sborník přednášek. Penzión Beskydka Dolní Lomná, (2007), 51-67.

Szewc A., Podpisywanie uchwał rady, Wspólnota, (2007), nr 29, 40-41.

Szewc A., Prawne aspekty twórczości pików i studentów szkół wyższych, Zesz. Nauk. Politechniki Opolskiej, Własność Intelektualna, Nr 316, (2007), z. 6, 7-24.

Szewc A., Referendum w jednostce pomocniczej, Wspólnota, (2007), nr 35, 34-35.

Szewc A., Reprezentowanie gminy i jej rady, Wspólnota, (2007), nr 21, 40-41.

Szewc A., Wynagradzanie twórców projektów wynalazczych, Rzecznik Patentowy, (52) nr 1, (2007), 73-88.

Szewc A., Zarządzanie i obrót prawami własności intelektualnej oraz ich ochrona, W: Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce, Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych Cedzyna, red. Alicji Adamczak, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Z. 30, (2007), 113-119.

Szewc T., Informacje niejawne, Przegląd Prawa Publicznego, (2007), nr 1-2, 40-48.

Szewc T., Nazewnictwo form aktów prawa miejscowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (2007), z. 2, 81-91.

Szewc T., Samorząd terytorialny w pracach Rady Europy (wybrane zagadnienia), Samorząd Terytorialny, (2007), nr 1-2, 5-14.

Szewc T., Status Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej w polskim prawie, Samorząd Terytorialny, (2007), nr 6, 37-41.

Szewc T., Związanie celem przetwarzania danych osobowych, Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka, (2007), nr 1 (6), 57-69.

Styblińska M., Gajos M., Buntak Krešimir, Application of Didital Information in Prevention and Reconstruction of Monuments, Architecture and Urbanization ? Specific Application of BIS Machine, In: The Future of Information Sciences, INFuture2007 Digital Information and Heritage, Ed. Sanja Selian, Hrvoje Stančić, Zagreb, University of Zagreb, (2007), 213-223.

Styblińska M., Water Crises – the Global Threat Some Aspects, In: Richness and Diversity of GIS, Ed. Davorin Kerekovič, Zagreb, (2007), 127-134.

Tkacz M., Sztuczna inteligencja a modelowanie geośrodowiskowych układów dynamicznych, rozdział w: Problemy Środowiska i jego ochrony, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, Katowice, (2007), 289-308.

Tkacz M., Adaptacja metod Business Intelligence dla potrzeb bioinformatyki, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 14-21.

Tkacz M., Rough Sets In Oligonucleotide Microarray Data Analysis, Springer-Verlag, LNAI, (2007), 445-453.

Trynda K., Metody zarządzania informacją, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 243-249.

Trynda K., Budowa modelu zarządzania informacją ? krok 1 definicje, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, PTZP, Opole, (2007), 5417-422.

Wakulicz-Deja A., Od maszyny Pawlaka do teorii zbiorów przybliżonych, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom I, 115-126.

Wakulicz-Deja A., Nowak A., From an information system to a decision support system, Springer-Verlag, Lecture Notes in Artificial Intelligence, (2007), 454?464.

Wieczorek W., Inferencja gramatyczna, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2007), tom II, 205-206.

Więckowska U., Ochrona oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych w Polsce (po nowelizacji PWP), Zesz. Nauk. Politechniki Opolskiej, Własność Intelektualna, Nr 316/06, (2007), z. 6, 53-64.

Wróbel Z., Komputerowe metody analizy i przetwarzania obrazów podstawą automatycznej diagnostyki medycznej, rozdział w: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Wyd. AGH, Kraków, (2007), 23-28.

Wróbel K., Porwik E., Porwik P., Three dimensional image projection and its measurement by virtual reality modeling approach, Journal of Medical Informatics & Technology, (2007), Vol. 11, 123-133.

Wróbel Z., Koprowski R., Wojaczyńska-Stanek K., Przykłady algorytmów przetwarzania obrazów termowizyjnych, AI-METH 2007 Symposium, Workshop Image Analysis and Pattern Recognition, (2007), 21-28.

Zielosko B., Piliszczuk M., Greedy algorithm for attribute reduction, in Proceedings of the Concurrency, Specification and Programming 2007 Workshop, Łagów, Poland, (September 27-29, 2007), Vol. 2, (2007), 594-603.

Zioło K., Prawa autorskie – creative commons – nowe zasady dystrybucji i kopiowania utworów, Zesz. Nauk. Politechniki Opolskiej, Własność Intelektualna, Nr 316/06, (2007), z. 6, 65-74.