Pracownicy

Samodzielni pracownicy nauki

MARIUSZ BORYCZKA

mariusz.boryczka@us.edu.pl

Doktorat: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do optymalizacji tablic decyzyjnych oraz do analizy wielokryterialnych problemów decyzyjnych.
Habilitacja: Programowanie mrowiskowe w procesie aproksymacji funkcji.
Stanowisko: Adiunkt.

URSZULA BORYCZKA

urszula.boryczka@us.edu.pl

Doktorat: Automatyczne wyszukiwanie z tekstu wyrazów o określonych kategoriach gramatycznych.
Habilitacja:
Algorytmy optymalizacji mrowiskowej.
Stanowisko: Adiunkt.

WOJCIECH FROELICH

wojciech.froelich@us.edu.pl

Doktorat: Agentowo-ewolucyjny model pozyskiwania wiedzy.
Habilitacja:
Rozmyte sieci kognitywne – rozwój teorii i zastosowań.
Stanowisko: Adiunkt.

KRZYSZTOF GDAWIEC

krzysztof.gdawiec@us.edu.pl

Doktorat: Lokalna analiza fraktalna w rozpoznawaniu obiektów dwuwymiarowych.
Habilitacja:
Iteracyjne metody generowania estetycznych wzorów.
Stanowisko: Adiunkt.

ROBERT KOPROWSKI

robert.koprowski@us.edu.pl

Doktorat: Wykorzystanie metod przetwarzania obrazów termograficznych w diagnostyce bocznych skrzywień kręgosłupa.
Habilitacja:
Dedykowane detektory nieparametrycznych obiektów na obrazach biomedycznych.
Stanowisko: Profesor UŚ

WIESŁAW KOTARSKI

kotarski@math.us.edu.pl

Doktorat: Zastosowanie aproksymacji stożkowych w zagadnieniach sterowania optymalnego dla obiektów parabolicznym.
Habilitacja: Wybrane zagadnienia sterowania optymalnego i Pareto optymalnego dla układów o parametrach rozłożonych.
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny.

AGNIESZKA LISOWSKA

alisow@ux2.math.us.edu.pl

Doktorat: Falki geometryczne i ich uogólnienia w kodowaniu i przetwarzaniu obrazów cyfrowych.
Habilitacja: Geometryczne wielorozdzielcze transformety adaptacyjne, teoria i zastosowania w przetwarzaniu obrazów.
Stanowisko: Adiunkt.

BARTŁOMIEJ PŁACZEK

bartlomiej.placzek@us.edu.pl

Doktorat: Metoda określania danych wejściowych dla automatu komórkowego na podstawie algorytmu rozpoznawania kształtu pojazdów.
Habilitacja: Algorytmy selektywnego pozyskiwania danych z sieci sensorowych dla aplikacji sterujących ruchem obiektów.
Stanowisko: Adiunkt.

PIOTR PORWIK

piotr.porwik@us.edu.pl

Doktorat: Wykorzystanie funkcji Walsha w diagnostyce układów cyfrowych.
Habilitacja: Przekształcenia ortogonalne dla ekstrahowania cech widma danych binarnych.
Stanowisko: Adiunkt.

MAŁGORZATA PRZYBYŁA-KASPEREK

malgorzata.przybyla-kasperek@us.edu.pl

Doktorat: Wieloagentowy system decyzyjny – analiza konfliktów.
Habilitacja: Rozproszony system podejmowania decyzji – metody analizy konfliktów i negocjacji.
Stanowisko: Adiunkt.

SEBASTIAN STACH

sebastian.stach@us.edu.pl

Doktorat: Zastosowanie stereometrii powierzchni i analizy multifraktalnej w opisie morfologii przełomu materiałów.
Habilitacja: Modelowanie, symulacja komputerowa, ilościowa analiza i wizualizacja powierzchni biomateriałów na podstawie danych topograficznych uzyskanych za pomocą mikroskopii konfokalnej i mikroskopii AFM.
Stanowisko: Adiunkt.

ALICJA WAKULICZ-DEJA

alicja.wakulicz@us.edu.pl

Doktorat: Analiza instrukcji w kontekście maszyny uogólnionej.
Habilitacja: Podstawy systemów wyszukiwania informacji. Analiza metod.
Stanowisko: Profesor zwyczajny.

WOJCIECH WIECZOREK

wojciech.wieczorek@us.edu.pl

Doktorat: Różnorodność populacji w programowaniu genetycznym.
Habilitacja: Wnioskowanie gramatyczne: algorytmy, implementacje i zastosowania.
Stanowisko: Adiunkt.

ZYGMUNT WRÓBEL

zygmunt.wrobel@us.edu.pl

Doktorat: Własności półprzewodnikowe stałych roztworów Pb (Zrx Ti 1-x)O3 oraz wpływ domieszek na te własności.
Habilitacja: Synteza pasywnych struktur kanonicznych w analogowych układach elektronicznych.
Stanowisko: Profesor zwyczajny.

BEATA ZIELOSKO

beata.zielosko@us.edu.pl

Doktorat: Generowanie i optymalizacja częściowych reguł decyzyjnych.
Habilitacja: Badanie i optymalizacja reguł decyzyjnych i asocjacyjnych.
Stanowisko: Adiunkt.


Adiunkci, wykładowcy i asystenci

mgr Michał Bałchanowski (michal.balchanowski@us.edu.pl)
dr Miłosław Chodacki (miloslaw.chodacki@us.edu.pl)
mgr Marcin Cholewa (marcin.cholewa@us.edu.pl)
mgr Kornel Chromiński (kornel.chrominski@us.edu.pl)
dr inż. Rafał Doroz (rafal.doroz@us.edu.pl)
dr inż. Piotr Duda (piotr.duda@us.edu.pl)
mgr Kamil Dworak (kamil.dworak@us.edu.pl)
dr Małgorzata Gajos-Gržetić(malgorzata.gajos@us.edu.pl)
mgr inż. Żaneta Garczyk (zaneta.garczyk@us.edu.pl)
dr Ireneusz Gościniak (ireneusz.gosciniak@us.edu.pl)
dr Paweł Janik (pawel.janik@us.edu.pl)
dr Małgorzata Janik (malgorzata.janik@us.edu.pl)
dr inż. Przemysław Kudłacik (przemyslaw.kudlacik@us.edu.pl)
dr Aleksander Lamża (aleksander.lamza@us.edu.pl)
mgr Marcin Lewandowski (marcin.lewandowski@us.edu.pl)
dr Grzegorz Machnik (grzegorz.machnik@us.edu.pl)
dr Ewa Magiera (ewa.magiera@us.edu.pl)
dr Barbara Marszał-Paszek (barbara.marszal-paszek@us.edu.pl)
dr Agnieszka Nowak-Brzezińska (agnieszka.nowak@us.edu.pl)
mgr Arkadiusz Nowakowski (arkadiusz.nowakowski@us.edu.pl)
dr inż. Tomasz Orczyk (tomasz.orczyk@us.edu.pl)
dr Piotr Paszek (piotr.paszek@us.edu.pl)
dr Iwona Polak (iwona.polak@us.edu.pl)
dr inż. Paweł Popielski (pawel.popielski@us.edu.pl)
mgr Hossein Safaverdi (hossein.safaverdi@us.edu.pl)
dr Grzegorz Sapota (grzegorz.sapota@us.edu.pl)
mgr inż. Wiktoria Sapota (wiktoria.sapota@us.edu.pl)
dr Jolanta Socała (jolanta.socala@us.edu.pl)
dr inż. Szymon Sikorski (szymon.sikorski@us.edu.pl)
dr inż. Roman Simiński (roman.siminski@us.edu.pl)
dr Paweł Skadłubowicz (pawel.skadlubowicz@us.edu.pl)
dr Rafał Skinderowicz (rafal.skinderowicz@us.edu.pl)
dr Łukasz Strąk (lukasz.strak@us.edu.pl)
mgr inż. Krzysztof Szwarc (krzysztof.szwarc@us.edu.pl)
dr Magdalena Tkacz (magdalena.tkacz@us.edu.pl)
dr Katarzyna Trynda (katarzyna.trynda@us.edu.pl)
mgr Jarosław Utracki (jaroslaw.utracki@us.edu.pl)
mgr inż. Tomasz Wesołowski (tomasz.wesolowski@us.edu.pl)
dr Krzysztof Wróbel (krzysztof.wrobel@us.edu.pl)
dr hab. Wojciech Wieczorek (wojciech.wieczorek@us.edu.pl)
dr inż. Jarosław Zyguła (jaroslaw.zygula@us.edu.pl)
dr Tomasz Xięski (tomasz.xieski@us.edu.pl)

Pracownicy pomocniczy

lic. Daniel Bednarczyk, technik (daniel.bednarczyk@us.edu.pl)
mgr Danuta Głownia, specjalista inżynieryjno-techniczny (danuta.glownia@us.edu.pl)
mgr Jolanta Habirek, specjalista inżynieryjno-techniczny (jolanta.habirek@us.edu.pl)
mgr Krzysztof Habirek, specjalista administrujący lokalną siecią komputerową (krzysztof.habirek@us.edu.pl)
mgr Małgorzata Kasprzyk, specjalista inżynieryjno-techniczny (malgorzata.kasprzyk@us.edu.pl)
Andrzej Mazurek, specjalista inżynieryjno-techniczny (andrzej.mazurek@us.edu.pl)
mgr inż. Michał Pielka, informatyk (michal.pielka@us.edu.pl)
mgr Arkadiusz Sacewicz, specjalista informatyczny (arkadiusz.sacewicz@us.edu.pl)
Jakub Sacewicz, technik (jakub.sacewicz@us.edu.pl)
Tomasz Wicher, technik (tomasz.wicher@us.edu.pl)